Stoff ri fængs­ler er umu­ligt

BT - - NYHEDER -

STOFFER

Det fl yder med ulov­li­ge stoff er i de dan­ske fængs­ler, og det er uto­pi at tro, at de helt kan fj er­nes.

Det si­ger Ole Ingstrup, der som for­mand for den retspo­li­ti­ske tæn­ket­ank For­se­te, og som tid­li­ge­re chef for den ca­na­di­ske kri­mi­nal­forsorg har et ind­gå­en­de kend­skab til pro­ble­met.

» Narko i fængs­ler er et af de mest glo­ba­le pro­ble­mer, man kan fo­re­stil­le sig. Jeg ken­der ik­ke ét ene­ste sy­stem, som ik­ke be­kla­ger sig over det, « si­ger han.

Ole Ingstrup for­kla­rer, hvor­for det trods man­ge ini­ti­a­ti­ver gen­nem ti­den er så svært at kom­me pro­ble­met til livs:

Mas­ser af mu­lig­he­der

» Der er så man­ge mu­lig­he­der for at få stoff er­ne ind i fængs­ler­ne, så man­ge mu­lig­he­der for at skju­le dem og så man­ge folk, der er pa­ra­te til at gø­re gan­ske me­get, hvis de bli­ver be­talt for det. Et håb om fuld- stæn­dig at fj er­ne stoff er­ne an­ser jeg for at væ­re en ure­a­li­stisk drøm. Det bed­ste, man kan op­nå, er en kon­stant kon­trol, der gør, at si­tu­a­tio­nen ik­ke bli­ver vær­re. «

Det er ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V), der vars­ler et op­gør med stoff er­ne bag fængsels­mu­re­ne. Han me­ner, at ra­zzi­a­er og me­re kon­trol er vej­en frem. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le hil­ser Sø­ren Pinds bud­skab vel­kom­men, og beg­ge par­ti­er er­klæ­rer sig pa­ra­te til at se på de for­skel­li­ge mu­lig­he­der. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.