Net­bu­tik snød med ’ kun få tilbage’

BT - - NYHEDER -

Za­lan­do ig­no­re­re­de mar­keds­fø­rings­lo­ven og ak­ti­ve­re­de kun­der­nes kø­be­trang med ’ skynd dig, sid­ste chan­ce- sti­mu­li’. Fo­to: Reu­ters

NÆ­SE

Den ty ske on­li­ne- mo­de­bu­tik Za­lan­do, der og­så sælger til man­ge dan­ske­re, har få­et en ad­var­sel for at gi­ve kun­der­ne for­ker­te op­lys­nin­ger om la­ger­sta­tus på den va­re, de be­trag­ter i net­bu­tik­ken.

Sny­de­ri­et er af­slø­ret af jour­na­li­ster ved tv- sta­tio­nen NDR, som fo­re­tog net­køb af va­rer, hvor Za­lan­do an­gav, at der var én, to el­ler tre tilbage på la­ge­ret. Jour­na­li­ster­ne kun­ne uden pro­ble­mer kø­be fl ere va­rer end an­gi­vet. Af et styk­ke tøj, hvor der an­gi­ve­ligt kun var tre el­ler fær­re tilbage, køb­te jour­na­li­ster­ne fem, ti el­ler fl ere.

Knap­he­den var alt­så sy­ste­ma­tisk for­stilt, kon­klu­de­re­de jour­na­li­ster­ne.

Za­lan­do på sin si­de for­kla­re­de dog i pro­gram­met, at an­gi­vel­ser som ’ 3 va­rer på la­ger’ el­ler ’ End­nu 2 va­rer kan le­ve­res’ skul­le for­stås som en for­bru­gero­p­lys­ning så­le­des, at der gan­ske vist var en be­græn­set la­ger­be­hold­ning af va­ren, men at kun­den var ga­ran­te­ret at kun­ne kø­be tre el­ler to va­rer.

Den for­kla­ring har den lands­dæk­ken­de ty­ske kon­kur­ren­ce­til­syns­or­ga­ni­sa­tion Wett­bewerbszen­tra­le ( WBZ) dog ik­ke ta­get for go­de va­rer. WBZ iværk­sæt­te sin egen lig­nen­de un­der­sø­gel­se, eft er NDR hav­de sendt sin for­bru­ger­ud­sen­del­se med Za­lan­do- hi­sto­ri­en, der gav sam­me re­sul­tat.

At va­re­man­gel kan gi­ve kun­der­ne en ubetvin­ge­lig lyst til at kø­be, så vi i Dan­mark un­der ’ gærkri­sen’ i 1998, hvor der pga. stor­kon­fl ik­ten på ar­bejds­mar­ke­det spred­te sig et ryg­te om, at det kun­ne bli­ve van­ske­ligt at få fat i gær. Plud­se­lig lå der hos man­ge dan­ske­re et halvt ki­lo gær i kø­le­ska­bet. Og­så hos os, der slet ik­ke ba­ger.

BNB

Den 64- åri­ge over­læ­ge fra Rigs­ho­spi­ta­lets hjer­te­af­de­ling er til­talt for groft bed­ra­ge­ri af 2,8 mio kr. Pen­ge­ne, der blandt an­det blev brugt ved den fran­ske ri­vi­e­ra, bur­de væ­re brugt til forsk­ning. Fo­to: Keld Navn­toft og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.