Ber­ling­s­ke Me­dia får ny be­sty­rel­se

BT - - NYHEDER -

NYE PO­STER

Ber­ling­s­ke Me­di­as besty - rel­se har i dag få­et fi re nye med­lem­mer. Den nye for­mand for besty rel­sen kom­mer fra dansk er­hvervs­liv.

Det er Kim Gra­ven- Ni­el­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for og tid­li­ge­re næst­for­mand i Nor­dic Avi­a­tion Ca­pi­tal. Han har tid­li­ge­re væ­ret hos Thom­son Reu­ters i 12 år som CEO for for­skel­li­ge om­rå­der, in­den han blev CEO for Thom­sons glo­ba­le IPR for­ret­ning. Fra 2002 var han CEO for Esko Grap­hi­cs A/ S, en glo­bal gra­fi sk pro­duk­tions­virk­som­hed, som blev solgt til Ax­cel i 2005.

Kim Gra­ven- Ni­el­sen får føl­ge­skab af en an­den kendt dansk er­hvervs­mand. Det er Lars Mon­rad- Gyl­ling, der har en for­tid som man­ge­årig ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for KMD A/ S og man­ge­årig for­mand for IT Bran­chen i Dan­mark.

Hol­land­sk pro­fes­sor

Det tred­je nye med­lem af be­sty­rel­sen er pro­fes­sor Mirjam van Praag. Hun er pro­fes­sor i en­tre­pre­n­eurs­hip ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School og kom­mer fra Hol­land.

Det fj er­de nye med­lem kom­mer fra De Pers­gro­ep. Det er Chri­stop­he Con­vent, der er ge­ne­ral­se­kre­tær i De Pers­gro­ep. Sam­men med De Pers­gro­eps CEO, Chri­sti­an Van Thil­lo, som al­le­re­de er ind­t­rå­dt i Ber­ling­s­ke Me­di­as be­sty­rel­se, re­præ­sen­te­rer han ejer­kred­sen.

Be­sty­rel­sen har des­u­den tre me­d­ar­bej­der­valg­te med­lem­mer.

BNB

Kim Gra­ven- Ni­el­sen, di­rek­tør for Nor­dic Avi­a­tion Ca­pi­tal, bli­ver ny for­mand for Ber­ling­s­ke Me­di­as be­sty­rel­se. Fo­to: Ole Jo­ern

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.