Ned ad bak­ke

BT - - NYHEDER -

Sus­an­ne Jo­hans­son

Han har be­hand­let og ku­re­ret tu­sind­vis an­dre. Gi­vet dem håb. Og en frem­tid. Men for kræft­læ­gen selv er frem­ti­den skrum­pet ind.

66- åri­ge Tor­ben Pals­hof har som den ene­ste af de fi­re dan­ske­re fra do­ku­men­tar­se­ri­en ’ Ro i sjæ­len’ ik­ke øn­sket at for­tæl­le om, hvor­dan li­vet har be­hand­let ham, ef­ter at DRs ka­me­ra­er sluk­ke­des. Men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er der in­gen bed­ring i den for­vær­ring, som desvær­re duk­ke­de op i se­ri­ens sid­ste pro­gram i af­tes og der­for er den tid­li­ge­re kræft­læ­ge be­gyndt i en ny be­hand­ling, som for­hå­bent­lig kan brem­se kræf­ten i ny­rer­ne.

En høj dø­de­lig­hed

Det var i ef­ter­å­ret 2010, at Tor­ben Pals­hof fik kon­sta­te­ret en af de kræft­for­mer, der har en høj dø­de­lig­hed. Iføl­ge Can­cer­re­gi­stret dør hver an­den in­den­for tre år. En kort tids­ho­ri­sont, som Tor­ben Pals­hof for længst har kryd­set. Men den in­dre kamp fo­re­går sta­dig. På den helt kor­te ba­ne.

El­ler som han for ny­lig skrev i en kronik i Po­li­ti­ken: ’ Frem­ti­den for mig er nu­et’.

» Det er for­ny­lig, at jeg har få­et et til­bage­fald, som kræ­ver, at jeg skal be­gyn­de på ke­mo igen. Og det er selv­føl­ge­lig død- ær­ger­ligt, når nu jeg har kla­ret mig uden i to år, « si­ger 40- åri­ge Ka­ri­na Gat­trup fra ’ Ro i sjæ­len’. Fo­to: DR og pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.