’ Jeg hå­ber, at min krop er med på det én gang til’

Ka­ri­na fra ’ Ro i sjæ­len’ har nå­et si­ne drøm­me, men må re­vur­de­re de nye ef­ter at ha­ve få­et til­bage­fald

BT - - NYHEDER - Sus­an­ne Jo­hans­son suss@ bt. dk

RO I SJÆ­LEN

Rej­se til USA. Tjek. Fyl­de 40 og hol­de fest. Tjek. Op­le­ve Theo­dor kom­me i skole. Tjek.

De tre store drøm­me har hun nå­et, 40- åri­ge Ka­ri­na Gat­trup fra ’ Ro i sjæ­len’. Tre drøm­me, som den kræft­di­ag­no­se hun fik stil­let for fi­re­et­halvt år si­den, af og til har tru­et med at slå i styk­ker. Men hun har nå­et dem, har ta­get dem i store, sult­ne bid­der.

Si­den er der kom­met nye drøm­me til. Men i dag må de re­vur­de­res. For Ka­ri­na Gat­trup har få­et til­bage­fald. Kræf­ten står pa­rat til at æde af hen­de igen.

» Så min sta­tus er ik­ke den mest fan­ta­sti­ske. Det er for­ny­lig, at jeg har få­et et til­bage­fald, som kræ­ver, at jeg skal be­gyn­de på ke­mo igen. Og det er selv­føl­ge­lig død- ær­ger­ligt, når nu jeg har kla­ret mig uden i to år. Det har væ­ret en fan­ta­stisk tid, så jeg hå­ber ba­re, den har gjort, at min krop er ru­stet, at den er med på én gang til. Det sat­ser jeg stærkt på, « si­ger Ka­ri­na Gat­trup, der er en af de fi­re dan­ske­re, hvis op- og ned­t­u­re vi har kun­net føl­ge i DRs do­ku­men­tar­se­rie.

For­an­drin­ger i krop­pen

» Jeg har be­mær­ket hen over for­å­ret og som­me­ren, at der har væ­ret nog­le for­an­drin­ger i krop­pen, som jeg er gå­et til un­der­sø­gel­se med. Og så er det desvær­re den vej, det går. Så nu gør læ­ger­ne alt, hvad de kan, for at spar­ke den tilbage igen end­nu en gang, « si­ger Ka­ri­na Gat­trup, hvis ly­se og po­si­ti­ve sind har skin­net gen­nem de fi­re pro­gram­mer. Og det er og­så dét, der vin­der nu.

» Skal jeg se no­get po­si­tivt i alt det sor­te, er det, at den ty­pe ke­mo, jeg skal ha­ve nu, er én, hvor jeg ik­ke mi­ster hå­ret. Og der er sik­kert man­ge, som tæn­ker ’ det er jo ba­re hår’, men det er det jo ik­ke, når man har en fem- årig søn, og man sæt­ter pris på

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015 kæm­pe sorg­pe­ri­o­de, der går i gang, og jeg skal ha­ve lov til at spar­ke til skuf­fer­ne, græ­de en mas­se og bli­ve hid­sig. Men så er jeg og­så nødt til at ta­ge mig sam­men, og så er det vi­de­re, « si­ger hun. Med stor be­stemt­hed i stem­men.

» Li­ge nu er det mest kun et par år frem i ti­den. Drøm­men om at op­le­ve at min mand bli­ver 40. At se Theo­dor uden mæl­ke­tæn­der. At få lov til at rej­se lidt me­re.

Har få­et ro i sjæ­len

Jeg kan mær­ke, at jeg har få­et ro i sjæ­len af, at de tre vig­tig­ste ting er nå­et. Rej­sen til USA. Selv at fyl­de 40. At se Theo­dor kom­me i skole. Men det bli­ver jo al­drig nok. Jeg vil ha­ve me­re. Om to år drøm­mer jeg om fi­re år til. Så bli­ver det seks år. Så vil jeg ha­ve 20. 50. I bund og grund drøm­mer jeg jo om at bli­ve gam­mel sam­men med min søn og min mand. Det er det ul­ti­ma­ti­ve.

Og så er der selv­føl­ge­lig en lil­le re­a­li­stisk klok­ke, der li­ge bim­ler en gang imel­lem. Li­ge nu bim­ler den ba­re lidt højt! «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.