Fy­rer kæ­re­sten

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

AF­SKED

Ef­ter næ­sten fi­re år sam­men er par­ti­le­der An­ders Samu­el­sen ( LA) gå­et fra sin kær­ste ope­ra- san­ge­r­in­den Sus­an­ne El­mark, der for­tæl­ler om br­ud­det på sin Fa­ce­book­pro­fil i en op­da­te­ring mandag:

’ An­ders har ta­get en be­slut­ning. At jeg ik­ke læn­ge­re er hans kæ­re­ste. I kom­mer nok fort­sat til at se os sam­men in­di­mel­lem, da vi beg­ge er op­sat­te på at fort­sæt­te med at væ­re go­de ven­ner.’

Par­rets for­hold var fra be­gyn­del­sen en stormen­de ro­man­ce, da po­li­ti­ke­ren og den klas­sisk ud­dan­ne­de sop­ran mød­te hin­an­den i de­cem­ber 2012 un­der en opera­kon­cert på Ege­lund Slot.

Her send­te Samu­el­sen ef­ter­føl­gen­de en sms til san­ge­r­in­den, hvor han skrev, at han ik­ke tro­e­de, at man kun­ne bli­ve fo­rel­sket i no­gen på en halv ti­me. Se­ne­re for­tal­te El­mark, at hun tid­li­ge­re hav­de set Samu­el­sen i fjern­sy­net, en dag hun dyr­ke­de gym­na­stik, og straks var ble­vet dra­get af po­li­ti­ke­ren.

An­ders Samu­el­sen var tid­li­ge­re gift i 16 år med bør­ne­ha­ve­l­e­der La­jla Dam Samu­el­sen. Par­ret gik imid­ler­tid fra hin­an­den i 2009 og del­te de­res to te­e­na­ge­søn­ner mel­lem sig.

’ God vind, min el­ske­de’

I et in­ter­view med Alt for da­mer­ne sid­ste år for­tal­te Samu­el­sen om den har­moni og af­kla­ring, der var i for­hol­det til hans nye kæ­re­ste Sus­an­ne El­mark.

» Jeg har fle­re gan­ge sagt til Sus­an­ne, at hun kom­mer al­drig til at hø­re brok fra mig over, at hun skal stå på en sce­ne et el­ler an­det sted i ver­den i en læn­ge­re pe­ri­o­de, el­ler at hun plud­se­lig skal ta­ge af sted med kort var­sel. Det er jo præ­cis den sam­me fri­hed, jeg selv har be­hov for.

An­ders Samu­el­sen op­ly­ser, at han ik­ke vil kom­men­te­re br­ud­det, og det er ik­ke lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra Sus­an­ne El­mark, der slut­ter sin op­da­te­ring på Fa­ce­book med en besked di­rek­te til man­den, der li­ge har drop­pet hen­de:

» God vind, min el­ske­de, « skri­ver san­ge­r­in­den, ef­ter­fulgt af et hjer­te.

An­ders Samu­el­sen med Sus­an­ne El­mark til fol­ke­mø­de på Born­holm i 2012. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.