Små pak­ker skal be­græn­se mad­spild blandt sing­ler

BT - - NYHEDER -

Over en mil­li­on dan­ske­re bor ale­ne, men når de kø­ber ind til af­tens­ma­den, tvin­ges de til at kø­be kød i fa­mi­lie- pak­ker.

Det fø­rer til mad­spild, men nu skal det væ­re slut, me­ner man i di­sco­unt­kæ­den Fakta. Her lan­ce­rer man nu pro­dukt­se­ri­en ’ Mid­dag for én’, som hen­ven­der sig til sing­ler.

» Vo­res kun­der har læn­ge ef­ter­s­purgt et al­ter­na­tiv til de stør­re pak­ker kød, og det har væ­ret vig­tigt for os at ud­vik­le en ræk­ke pro­duk­ter, hvor kva­li­tet og pris hæn­ger sam­men, da det er no­get, man i høj grad kig­ger på som sing­le, « si­ger kæ­de­di­rek­tør Ni­els Kar­sten­sen.

Se­ri­en in­de­hol­der ot­te for­skel­li­ge va­ri­an­ter af kød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.