MIL­LI­O­NER TIL MO­DE- AK­TIO­NÆ­RER

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske mo­de­kon­cern IC Group, som har Pe­ak Per­for­man­ce, Ti­ger of Swe­den og By Ma­le­ne Bir­ger un­der sig, sen­der 68 mil­li­o­ner kro­ner tilbage til ak­tio­næ­rer­ne, sva­ren­de til 4 kro­ner per ak­tie. Der er me­re i ven­te for mo­de­sel­ska­bets ak­tio­næ­rer, for IC Group læg­ger op til et ek­stra­or­di­nært ud­byt­te i lø­bet af regn­skabsår­et 2015/ 2016 på 75 mil­li­o­ner kro­ner, hvis sel­ska­bet præ­ste­rer som for­ven­tet. Re­sul­tat af pri­mær drift ( EBIT) blev 207 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er i tråd med sel­ska­bets eg­ne for­vent­nin­ger til året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.