Mil­li­ar­dær- eks har over­ta­get Au­ras fi rma

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk mjes@ bt. dk BTs forside i går

I KNI­BE

Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen Sky­pe- mil­li­ar­dæ­ren Ja­nus Fri­is har sagsøgt sin eks­for­lo­ve­de, pop­stjer­nen Au­ra Dio­ne, for fl ere mil­li­o­ner kro­ner. San­ge­r­in­den sid­der i for­vej­en med en stor mil­li­ongæld, vi­ser en gen­nem­gang af regn­ska­bet for hen­des mu­sik­sel­skab No Hust­lers Inc., hvor Ja­nus Fri­is’ ad­vo­kat har over­ta­get sty rin­gen mod hen­des vil­je.

Regn­ska­bet vi­ser, at No Hust­lers Inc. end­te med et un­der­skud på 4.685.614 kro­ner i 2014. Der­med lig­ger sel­ska­bets egen­ka­pi­tal li­ge nu på mi­nus 7,5 mil­li­o­ner kro­ner. Det be­ty­der, at Ma­ria Lou­i­se Jo­en­sen, som er Au­ra Dio­nes bor­ger­li­ge navn, skal in­ve­ste­re 7,5 mil­li­o­ner kro­ner i sel­ska­bet for at få regn­ska­bet til at ba­lan­ce­re.

Pro­ble­met er ba­re, at Au­ra ik­ke har kon­trol over sit eget sel­skab. I fe­bru­ar i år – to må­ne­der eft er hun og Ja­nus Fri­is var gå­et fra hin­an­den - blev hun nem­lig ud­skift et på di­rek­tør­sto­len af Cla­es Ha­hn Bal­le, der er eks­kæ­re­stens ad­vo­kat. Det frem­går af do­ku­men­ter fra Er­hvervs- og Sel­skabs­sty­rel­sen.

Ha­hn Bal­le var i for­vej­en til­knyt­tet sel­ska­bet som ad­vo­kat, men over­tog di­rek­tør­po­sten uden Au­ras vi­den­de. Sam­ti­dig ind­sat­te han en fond ved navn Lis­mo­re, der hol­der til på Bri­tisk Vir­gin Islands, som ejer.

Den­ne fond sty­res iføl­ge Au­ra Dio­nes ad­vo­kat Bjar­ke Vej­by af hen­des eks­kæ­re­ste Ja­nus Fri­is.

In­gen kon­trol

Der­med har Au­ra alt­så ik­ke læn­ge­re selv kon­trol over sit sel­skab el­ler eft er alt at døm­me ret­tig­he­der­ne til sit se­ne­ste al­bum, der end­nu ik­ke er ud­gi­vet, for­tæl­ler hen­des ad­vo­kat til BT.

Han me­ner, at den­ne ma­nøv­re er i klar strid med god ad­vo­katskik:

» Jeg me­ner, at ad­vo­ka­ten har hand­let på veg­ne af helt an­dre in­ter­es­ser end sin kli­ents ( Au­ra, red.) og der­med har kræn­ket si­ne plig­ter som ad­vo­kat. Der­for er der i dag ind­sendt en kla­ge mod ham til Ad­vo­kat­næv­net, « for­tæl­ler han.

Ad­vo­ka­ten me­ner, at fon­den for­hin­drer Au­ra i at ud­gi­ve sin pla­de – og det un­drer ham:

» Hvis det vir­ke­lig er rig­tigt, at Lis­mo­re er pant­ha­ver i Au­ras sel­skab, hvor­for hin­drer man hen­de så i at ud­gi­ve sin nye pla­de, så pan­tet kan få vær­di, « spør­ger ad­vo­ka­ten re­to­risk.

Han un­der­stre­ger, at sags­for­lø­bet, der har va­ret over et halvt år, har væ­ret me­get be­la­sten­de for san­ge­r­in­den.

Dyr di­a­man­tring

BT spurg­te Cla­es Ha­hn Bal­le, hvor­dan det kan væ­re, at han har over­ta­get di­rek­tør­po­sten i Au­ras fi rma No Hust­lers Inc., men det øn­ske­de han ik­ke at kom­men­te­re.

Lis­mo­re- fon­den sagsø­ger Au­ra for 15 mil­li­o­ner kro­ner i Kø­ben­havns By­ret, og det er blot én af sa­ger­ne mod den 30- åri­ge san­ge­r­in­de, for­an­le­di­get af hen­des tid­li­ge­re for­lo­ve­de. Tid­li­ge­re på ugen kom det frem, at den 39- åri­ge Ja­nus Fri­is har sagsøgt Au­ra Dio­ne - som han dan­ne­de par med fra 2011 ind­til de­cem­ber 2014 - for at få en ræk­ke eff ek­ter tilbage.

Af rets­do­ku­men­ter­ne fra Los An­ge­les Su­pe­ri­or Court frem­går det, at it- mil­li­ar­dæ­ren vil ha­ve den for­lovel­ses- ring, som han gav Au­ra, tilbage. Rin­gen er pry­det med fl ere di­a­man­ter og har ko­stet over tre mil­li­o­ner.

Her­til kom­mer, han øn­sker kon­tan­te be­løb og ga­ver til en vær­di af over seks mil­li­o­ner kro­ner re­tur – sam­men med en lej­lig­hed i In­dre København, som Fri­is hæv­der er hans, selv­om Au­ra står re­gi­stre­ret som ejer.

Au­ra har ik­ke selv øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.