Kul­tur EN SJÆL­DEN STREE Dom­men

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

I fi lmen ’ Ri­cki and the Flash’ gi­ver 66- åri­ge Me­ryl Stre­ep den gas som al­dren­de ro­ck­stjer­ne, der med stor suc­ces fy­rer den af på sce­nen, men til gen­gæld har svært ved at im­po­ne­re si­ne eg­ne børn. Og hvis det får dig til at tæn­ke: ’ Det ly­der søgt’. Så har du fuld­stæn­dig ret.

Med nit­ten no­mi­ne­rin­ger slår Me­ryl Stre­ep al­le re­kor­der i Oscar- af­de­lin­gen. Blandt hen­des tid­li­ge­re fi lm er mester­vær­ker som ’ Sop­hies valg’, ’ The De­er Hun­ter’, ’ Bro­er­ne i Ma­di­son Co­un­ty’. Og hvis dét får dig til at tæn­ke: ’ Den kvin­de kan ba­re ik­ke la­ve en fu­ser’. Så ta­ger du til gen­gæld gru­e­ligt fejl.

Og be­vi­set kom­mer nu i form af ’ Ri­cki and the Flash’.

Dat­ter spil­ler dat­ter

Her bli­ver Ri­cki ( Stre­ep) kaldt hjem til In­di­a­na­po­lis af sin eks- mand, Pe­te, spil­let af Kevin Kli­ne - et af fi lmens få lys­punk­ter.

De­res dat­ter Julie er i dyb kri­se. Og li­ge­som al­le an­dre ren­der Ri­cki pan­den mod mu­ren, da hun for­sø­ger at hjæl­pe dat­te­ren, der i øv­rigt spil­les af Stre­eps egen dat­ter Ma­mie Gum­mer.

Ke­mi­en imel­lem vir­ke­li­ge­he­dens mor og dat­ter er over­ra­sken­de god - bi­o­lo­gisk fæl­les­skab la­der sig så­le­des ik­ke al­tid over­fø­re til fi lm. Men pro­ble­met er ba­re, at hi­sto­ri­en er så for­tænkt og fyldt med kli­chéer, at den al­drig rig­tig får lov til at let­te.

Med en gu­i­tar over skul­de­ren

lig­ner Me­ryl Stre­ep ba­re Me­ryl Stre­ep med en gu­i­tar over skul­de­ren - ik­ke en ro­ck­stjer­ne.

Yder­me­re er in­struk­tio­nen tung og uop­fi nd­som - vi skal med fd­jæv­lens vold og magt læg­ge øre til alt for man­ge og lange san­ge, som Stre­ep selv syn­ger. Og det sæt­ter en tid­lig stop­per for bå­de dy­na­mik og fl ow.

Over­ra­sken­de nok er det sel­ve­ste Jo­nat­han Dem­me, der før bl. a. har gi­vet os gy­ser­klas­si­ke­ren ’ Ond­ska­bens øj­ne’, der in­stru­e­rer. Og så­le­des be­vi­ser og­så han, at ’ de store’ sag­tens kan fejle.

Fra ’ Mam­ma Mia’ ved vi, at Me­ryl Ste­ep godt kan syn­ge. Og i an­led­ning af ’ Ri­cki and the Flash’ lær­te hun an­gi­ve­ligt og­så at spil­le gu­i­tar. Men det kun­ne hun godt ha­ve spa­ret sig. Li­ge me­get hvor me­get hun hak­ker i heg­net, tror man nem­lig al­drig på ro­ck­stjer­ne- ver­sio­nen af Stre­ep.

I ’ Ri­cki and the Flash’ spil­ler den tre- dob­bel­te Oscar­vin­der

al­dren­de ro­ck­stjer­ne med pro­ble­mer på hjem­me­fron­ten. Her sam­men med mu­si­ke­ren Ri­ck Spring­fi­eld.

Fo­to: UIP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.