Über- cool spionfi lm

BT - - KULTUR -

FILM

’ Spio­nen fra U. N. C. L. E.’ THRILLER **** **

stop­pe en djæ­velsk for­bry­der­or­ga­ni­sa­tion i at over­dra­ge en atom­bom­be til nog­le na­zi­ster. Til det for­mål har de kid­nap­pet en tysk atom­for­sker.

Ind i lø­jer­ne ka­stes atom­for­ske­rens smuk­ke dat­ter, Ga­by, der ar­bej­der som bil­me­ka­ni­ker(!) i Ber­lin. Hun bli­ver spil­let af sven­ske Elisa­beth De­bi­cik, som min­der så me­get om Aud­rey Hep­burn, at det lig­ner me­re end blot en tan­ke.

Som Con­ne­ry og Hep­burn

Det me­ste af fi lmen ud­spil­ler sig i øv­rigt i Rom, hvor vo­res hel­te far­ter rundt på tren­dy Ves­pa’er, som til­sæt­ter det he­le en au­ra af den gam­le Hep­burn- klas­si­ker ’ Prin­ses­sen hol­der fri­dag’.

De tid­li­ge Bond­fi lm med Se­an Con­ne­ry i ho­ved­rol­len ser og­så ud til at ha­ve in­spi­re­ret Guy Rit­chie.

Fil­men bygger i øv­rigt på en po­pu­lær tv- se­rie, som skal ha­ve lagt ga­der­ne øde i bå­de Eng­land og USA i de tid­li­ge 60ere. Det var før den­ne an­mel­ders tv- tid, så hvor tæt fi lmen læg­ger sig op ad sit for­læg, må stå hen i det uvis­se.

Hen­ry Cavill spil­ler CIA- agen­ten So­lo i Guy Rit­chies nye film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.