Hund­en red­de­de Bun­de­sens liv

Op til pre­mi­e­ren på ’ Shu- bi- dua - The Mu­si­cal’ gi­ver Shu- bi- du­a­san­ge­ren det før­ste in­ter­view ef­ter sin blod­prop

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

KLAR IGEN

Ef­ter me­re end fi­re års ufri­vil­lig pau­se er Mi­cha­el Bun­de­sen igen klar til at stå frem i of­fent­lig­he­den. Fi­re et halvt år ef­ter den po­pu­læ­re Shu- bi- dua- san­ger blev ramt af en blod­prop i hjer­nen.

Om et par uger har ’ Shu- bi- dua – The Mu­si­cal’ pre­mi­e­re på Fre­de­ri­cia Te­a­ter. I den an­led­ning fø­ler Mi­cha­el Bun­de­sen sig klar til at mø­de den dan­ske pres­se for at ta­le om sit for­hold til or­ke­stret, der blev en væg­tig del af mo­der­ne dansk kul­tur­hi­sto­rie.

I et in­ter­view med Ber­ling­s­ke for­tæl­ler Bun­de­sen om af­te­nen, der kom til at få af­gø­ren­de ind­fly- del­se på hans liv. Det er svært ik­ke at tæn­ke på en af de man­ge Shu- bi- dua klas­si­ke­re, nem­lig den med ’ Vuf­fe­li­vov’, når Bun­de­sen for­tæl­ler om, hvor­dan hans gol­den re­tri­e­ver Nel­lie red­de­de hans liv.

Hund­en Nel­lie gø­e­de ef­ter hjælp

Om af­te­nen for fi­re et halvt år si­den hav­de Bun­de­sen øvet med Shub­ber­ne. Han var træt, da han lag­de sig til at sove.

» Det næ­ste, han hu­sker, er, at hans hund, re­tri­e­ve­ren Nel­lie, står og slik­ker ham i ho­ve­d­et, mens han lig­ger på gul­vet i sit sove­væ­rel­se ude af stand til at rej­se sig op, « skri­ver Ber­ling­s­ke i dag. Til avi­sen for­kla­rer Mi­cha­el Bun­de­sen:

» Jeg var lam­met i he­le den ven­stre si­de og to­talt rund­for­vir­ret og me­get ban­ge, « min­des han. » Jeg kun­ne slet ik­ke for­stå, hvad det her var for no­get. «

Hel­dig­vis var Nel­lie vaks nok til at gå ud på trap­pen og gø, da hun mær­ke­de, at der var no­get galt. Der blev rin­get ef­ter en am­bu­lan­ce, og Mi­cha­el Bun­de­sen kom på ho­spi­ta­let, hvor læ­ger­ne fandt ik­ke ba­re én, kan sag­tens gå, bl. a går han tu­re med Nel­lie i nær­he­den af hjem­met i Char­lot­ten­lund. Da han af go­de grun­de har haft svært ved at spil­le mu­sik - den ene hånd dril­ler sta­dig - er Bun­de­sen be­gyndt at ma­le. dyk­ker­klok­ke, hvor alt fra vir­ke­lig­he­den uden­for ik­ke ek­si­ste­rer. Man har ba­re et rent styk­ke pa­pir, og så skal der skri­ves. Det er sam­me fø­lel­se, når jeg ma­ler – om det lyk­kes el­ler ik­ke lyk­kes, er så­dan set li­ge­gyl­digt, « si­ger Mi­cha­el Bun­de­sen til Ber­ling­s­ke.

Bil­letsal­get ta­ler sit ty­de­li­ge sprog

Ide­en til mu­si­ca­len med de man­ge Shu- bi- dua- san­ge er Bun­de­sens egen. Men han har ik­ke di­rek­te haft ind­fly­del­se på Fre­de­ri­cia Te­a­ters ar­bej­de med op­sæt­nin­gen. Han har god­kendt, at tek­ster og me­lo­di­er rent fak­tisk ly­der, som de skal.

Og alt ty­der på, at dan­sker­ne er klar til en Shu- bi- dua- mu­si­cal, for der er al­le­re­de solgt 30.000 bil­let­ter i for­salg.

’ Shu- bi- dua - The Mu­si­cal’ har pre­mi­e­re på Fre­de­ri­cia Te­a­ter d. 25. sep­tem­ber.

Mi­cha­el Bun­de­sen dyr­ker sin nye pas­sion, ma­le­ri. Pri­vat­fo­to Bun­de­sen i hjem­met i Char­lot­ten­lund. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.