Han har sta­dig ik­ke klip­pet hå­ret

BT - - NAVNE - Mads Hen­drich ma­he@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går

50 ÅR I MOR­GEN

Den lange, ly­se man­ke er hans sig­na­tur. Den har han haft , si­den han som ung rul­le­de rundt på ska­te­bo­ar­det på Gam­mel Kon­ge­vej på Fre­de­riks­berg, hvor han vok­se­de op med to pæ­da­go­ger som for­æl­dre. Han har sta­dig ik­ke klip­pet hå­ret, som han svor i san­gen ’ I Won’t Cut My Hair’. Jes­per Bin­zer har holdt sin ’ Jeg- skyr- fri­sø­ren’- ed.

Men som front­mand for ro­ck­in­sti­tu­tio­nen D- A- D i me­re end 30 år har han op­nå­et me­get me­re end det. Den gam­le tre­e­nig­hed Sex, drugs and ro­ck’n’roll har han smagt ri­ge­ligt på. Mas­ser af suc­ces og det, der hø­rer til. Op­tu­re. Ned­t­u­re.

Cow­punk med et blink i øjet

I be­gyn­del­sen af 1980er­ne mød­te han Stig Pe­der­sen og Pe­ter Lund­holm Jen­sen i det kø­ben­havn­ske punk­mil­jø. De tre dan­ne­de Dis­neyland Aft er Dark sam­men med Pe­der­sens da­væ­ren­de kæ­re­ste. Hun blev dog kas­se­ret eft er ban­dets før­ste kon­cert i en ung­dom­s­klub. Ind kom i ste­det Bin­zers lil­le­bror Ja­cob, kal­det ’ Cob­ber’.

Med­lem­mer­ne var træt­te af den pe­s­si­mi­sti­ske at­ti­tu­de på punks­ce­nen. De vil­le ha­ve det sjovt – ik­ke mindst når de var på sce­nen. De slog ind på en hu­mo­ri­stisk cow­punk- stil, hvor ud­klæd­ning og et ek­stra­va­gant sce­nes­how var fa­ste indslag. Det er det sta­dig.

Cow- pun­ken præ­ge­de de før­ste al­bum. Det en­de­li­ge gen­nem­brud kom i 1989 med den me­re hår­dro­ck- ori­en­te­re­de ’ No Fuel Left For The Pil­grims’. Den skab­te rin­ge i van­det uden for Dan­mark og ka­ste­de en mil­li­onkon­trakt med ame­ri­kan­ske War­ner af sig.

Nu kun­ne de rej­se ver­den rundt. De­res vi­deo­er blev vist på MTV, og fri­stel­ser som stoff er og groupies blev dag­lig­dag. Sam­ti­dig måt­te de eft er trus­sel om et sags­an­læg fra Dis­ney- kon­cer­nen skift e navn til D- AD. De føl­gen­de år red de på en so­lid suc­ces­bøl­ge, hvor de ma­ni­feste­re­de sig som lan­dets stør­ste ro­ck­grup­pe. På hjem­me­fron­ten gik det som smurt med pri­ser, pla­desalg og po­pu­læ­re show. Men det store ud­land­se­ven­tyr løb lang­somt ud i san­det, og kri­ser­ne be­gynd­te at mel­de sig.

En slem rid­se i lak­ken op­stod, da D- A- D i 2002 måt­te afl yse den stort op­slå­e­de Wig Wam Tour på grund af mang­len­de bil­letsalg. Det ko­ste­de på ki­ste­bun­den, og det go­de ryg­te i bran­chen fi k et par bu­ler. Men de for­må­e­de at rej­se sig trods mod­vind. Et ken­de­tegn, der al­tid har præ­get D- A- D, der i fj or kun­ne fejre 30 års- ju­bilæum med en stort an­lagt tur­né for ud­solg­te hu­se.

Bin­zer har ik­ke haft man­ge si­despring fra D- A- D. Han har væ­ret trom­mesla­ger i grup­pen The Whi­teo­uts, sun­get du­et med Beth Hart og har se­ne­st væ­ret gæst på Hej Ma­te­ma­tiks al­bum fra i fj or. I 2012 ud­gav han selv­bi­o­gra­fi en ’ I Won’t Cut My Hair’, hvor han ær­ligt for­tal­te om sit tid­li­ge­re has­h­mis­brug, skils­mis­se, de­pres­sion og midt­livskri­se. Han er far til dat­te­ren Car­men fra et tid­li­ge­re æg­te­skab og søn­nen Benja­min, som han har med sin nu­væ­ren­de hu­stru, Lou­i­se Gie­se, med hvem han bor på Chri­sti­ans­havn.

Nem

Svær

Dit svar Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

I me­re end 30 år har Jes­per Bin­zer

stå­et i front for ro­ck­in­sti­tu­tio­nen D- A- D med udø­de­li­ge sla­ge­re som ’ I Won’t Cut My Hair’. Ar­kiv­fo­to:

Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.