Hilary gi’r ik­ke op

BT - - TV - DRA­MA 06: 00 07: 30 10: 00 11: 35 22: 30 00: 30- 05: 30 13: 30 16: 35 21: 00 15: 00 19: 40

Da de var børn, over­le­ve­de Bet­ty og hen­des bror, Ken­ny, dår­li­ge for­æl­dre, mis­røgt og fat­tig­dom ved at hol­de sam­men og al­tid støt­te hin­an­den. Ken­ny vok­ser op og bli­ver no­get af en rod , og i sid­ste en­de går det så galt, at han bli­ver dømt for et mord, som han imid­ler­tid fast­hol- der, at han ik­ke har be­gå­et. Bet­ty tror på sin bror, og uden så me­get som at ha­ve en high school- ek­sa­men sø­ger den en­li­ge mor ind på ju­rastu­di­et for at kun­ne fi nde en må­de, hvor­på hun kan få sin bror løsladt. Ken­ny har op­brugt al­le si­ne ap­pel­mu­lig­he­der og kan ik­ke nå vi­de­re i sy­ste­met, så læn­ge han er afh æn­gig af si­ne be­skik­ke­de sag­fø­re­re. Bet­ty får fær­dig­gjort high school, og tak­ket væ­re en ut­ræt­te­lig og må­l­ret­tet ind­sats og hjælp fra sin ene­ste ve­nin­de, Abra, lyk­kes det for hen­de at fuld­fø­re ju­rastu­di­et. Bet­ty s ut­ro­li­ge ind­sats væk­ker op­mærk­som- hed hos for­svar­sad­vo­ka­ten Bar­ry Scheck, der ar­bej­der på at få om­stødt fejl­ag­ti­ge og uret­mæs­si­ge dom­me ved at ana­ly­se­re de DNA be­vi-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ser, som ik­ke var til rå­dig­hed på det tids­punkt, hvor dom­me­ne blev af­sagt. Scheck og hans or­ga­ni­sa­tion til­by­der at hjæl­pe Bet­ty . ( Ka­nal 4)

( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

( T) Hor­se­men of the Apo­ca­lyp­se. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1962. ( T) Pe­ne­l­ope. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1966.

( T) To gan­ge let­sind. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1960. ( T) Det ske­te ve­st­på. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1955. Skør med pi­ger. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1965. ( T) Do­ctor Zhi­va­go. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1965. ( T) Vest for Mis­souri. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Gangster­re­den. Ame­ri­kansk krimi fra 1968. ( T) Fe­ber i blo­det. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1961.

Nat- tv.

Osc­ar­be­løn­ne­de Hilary Swank spil­ler den en­li­ge mor, Bet­ty , der ud­dan­ner sig til ad­vo­kat for at kun­ne hjæl­pe sin uskyl­digt mord­døm­te bror i det­te gribende rets­sals­dra­ma, der er ba­se­ret på au­ten­ti­ske be­gi­ven­he­der. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.