AG­GER ER IK­KE BLE­VET HØRT ’’

Selv om det før har væ­ret kuty­me, har DBU ik­ke kon­sul­te­ret Da­ni­el Ag­ger og spil­ler­rå­det i jag­ten på en ny land­stræ­ner

BT - - SPORTEN - ENE­GANG Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Da­ni­el Ag­ger Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Jeg er ik­ke ble­vet hørt, og det reg­ner jeg hel­ler ik­ke med at bli­ve. Jeg for­ven­ter ik­ke, at der er no­gen, der hi­ver fat i mig for at hø­re om den næ­ste land­stræ­ner

Mor­ten Ol­sens land­stræ­n­er­kar­ri­e­re lak­ker mod en­den, og der kan væ­re alt fra tre kam­pe og en hel EM­slut­run­de til, at Dan­mark skal ha­ve en ny land­stræ­ner for før­ste gang i 15 år.

Jag­ten er gå­et ind, og DBU har al­le­re­de for­hørt sig hos Mi­cha­el Laud­rup, som BT kun­ne for­tæl­le i sid­ste uge. Den store re­search, som DBU- di­rek­tør Claus Bretton- Meyer sam­men med eli­te­chef Kim Hal­l­berg, ta­len­t­ud­vik­lings­chef Flem­m­ing Berg og træ­ner­ud­vik­lings­chef Pe­ter Rud­bæk har iværk­sat, har dog ik­ke in­de­holdt sam­ta­ler med lands­holds­an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger.

» Jeg er ik­ke ble­vet hørt, og det reg­ner jeg hel­ler ik­ke med at bli­ve. Jeg for­ven­ter ik­ke, at der er no­gen, der hi­ver fat i mig for at hø­re om den næ­ste land­stræ­ner. Vi fo­ku­se­rer på den kom­men­de op­ga­ve, og det er fre­dag ( i mor­gen, red.) mod Albanien, « si­ger Ag­ger.

Lands­hol­dets an­fø­rer har el­lers stort kend­skab til Mi­cha­el Laud­rup via de­res fæl­les for­tid i Brøndby, men det har alt­så ik­ke væ­ret nød­ven­digt for DBU at ta­le med Ag­ger om Dan­marks nok stør­ste fod­bold­navn for at fin­de ud af, at Laud­rup er et em­ne.

Når det er op­sigtsvæk­ken­de, at Ag­ger hver­ken er ble­vet hørt el­ler for­ven­ter at bli­ve hørt, hand­ler det om, at den tid­li­ge­re DBU- le­del­se med Jim Stjerne Hansen som ge­ne­ral­se­kre­tær hav­de det som me­re el­ler min­dre fast kuty­me at ven­de den slags spørgs­mål med lands­hol­dets så­kald­te spil­ler­råd, der be­står af Da­ni­el Ag­ger, Wil­li­am Kvist, Lars Ja­cob­sen og Chri­sti­an Erik­sen.

Kan bli­ve ind­dra­get

Om det sam­me vil ske med Claus Bretton- Meyer ved DBU- ro­ret, har han ik­ke selv be­slut­tet end­nu.

» He­le vo­res pro­ces om­kring det her kø­rer vi in­ter­nt. Jeg kan ik­ke ude­luk­ke, at Da­ni­el Ag­ger og spil­ler­rå­det bli- ver ta­get med på råd, men det vil jeg ta­ge stil­ling til sam­men med de øv­ri­ge, der er in­vol­ve­ret, « si­ger Claus Bret­tonMey­er, som al­le­re­de har haft ind­le­den­de sam­ta­ler med 10 for­skel­li­ge træ­ne­rem­ner.

Da DBU i ef­ter­å­ret 2011 stod over for at skul­le over­ta­le Mor­ten Ol­sen til at fort­sæt­te el­ler fin­de en ny land­stræ­ner, for­tal­te da­væ­ren­de an­fø­rer Tho­mas Sø­ren­sen til BT, hvor­dan da­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU Jim Stjerne Hansen tog ham og de an­dre fra spil­ler­rå­det med på råd.

» Jeg tog spil­ler­rå­det med på råd, når jeg hav­de et ind­kred­set felt af mu­lig­he­der. Når jeg var ne­de på en- tre kan­di­da­ter, som jeg hav­de i spil, tog jeg en snak med spil­ler­rå­det om, hvem de kun­ne se som den nye land­stræ­ner, « si­ger Jim Stjerne Hansen.

Vil­le det over­ra­ske dig, hvis ik­ke man spurg­te spil­ler­rå­det?

» Må­ske ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt, for nu ved jeg ik­ke, hvor langt man er i pro­ces­sen. Men jeg me­ner, at det rig­ti­ge i hvert fald er at kon­sul­te­re dem i det øje­blik, du står med en be­græn­set kan­di­dat­lis­te. For at hø­re om der kun­ne væ­re nog­le præ­fe­ren­cer i spil­ler­trup­pen blandt dem, man har på pa­pi­ret. «

Men så­dan gør DBU ik­ke læn­ge­re. End­nu i hvert fald.

Spil­ler­ne er ik­ke ble­vet ta­get med på råd i for­hold til, hvem der skal væ­re ny land­stræ­ner ef­ter Mor­ten Ol­sen, af­slø­rer Da­ni­el Ag­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.