Jim Stjerne: Spil­ler­ne skal hø­res

BT - - SPORTEN - STJERNERÅD Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Jim Stjerne Hansen. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Jim Stjerne Hansen sad i 25 år med an­sva­ret for at fin­de Dan­marks land­stræ­ner. Den tjans er nu gi­vet vi­de­re til Claus Bretton- Meyer, men den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU er al­li­ge­vel klar med et godt råd til den nu­væ­ren­de DBU- di­rek­tør.

Iføl­ge Jim Stjerne Hansen bør Claus Bretton- Meyer ta­ge en snak med spil­ler­ne, før han an­sæt­ter Mor­ten Ol­sens af­lø­ser. Den snak er ik­ke ta­get end­nu, og Da­ni­el Ag­ger, der er den mest cen­tra­le fi­gur i lands­hol­dets spil­ler­råd, for­ven­ter hel­ler ik­ke, at han skal med på råd. Men det bør han kom­me, me­ner Jim Stjerne Hansen.

» Det er vig­tigt, at de har en vis form for ind­fly­del­se. Og­så for spil­ler­nes skyld så de ik­ke får en for­nem­mel­se af, at man ba­re kom­mer med en og si­ger: ’ Det her er så je­res nye træ­ner.’ For det er dem, der skal ar­bej­de tæt sam­men med ved­kom­men­de, « si­ger Jim Stjerne Hansen.

Spil­ler­nes me­ning er vig­tig

Claus Bretton- Meyer for­tæl­ler til BT, at han end­nu ik­ke har be­slut­tet, om han vil ha­ve spil­ler­rå­dets be­syv med i for­hold til an­sæt­tel­sen af den kom­men­de land­stræ­ner. Det stik­ker imod det, man gjor­de i ’ det gam­le DBU’. Jim Stjerne Hansen tog den da­væ­ren­de chef for lands­hol­det, Ste­en Da­hrup, den tid­li­ge­re eli­te­chef, Jo­hn Helt, og Pe­ter Rud­bæk med på råd, før han præ­sen­te­re­de et indsnæv­ret felt for spil­ler­ne.

» I de til­fæl­de, hvor vi stod i en si­tu­a­tion, hvor det så ud til, at vi skul­le ha­ve en ny træ­ner, tog jeg en snak med an­fø­re­ren og spil­ler­rå­det. Og til sidst tog jeg fak­tisk og­så en snak med nog­le uden for spil­ler­rå­det, for­di jeg og­så øn­ske­de at hø­re nog­le af dem, der ik­ke var fa­ste spil­le­re, men pe­ri­fe­ri- spil­le­re, for og­så at hø­re, hvor­dan de så på det, « si­ger Jim Stjerne Hansen, der i sin tid som ge­ne­ral­se­kre­tær i DBU fra 1988 til 2013 var med til at an­sæt­te Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen, Bo Jo­hans­son og Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.