Værds­at i Schal­ke

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er ik­ke bit­ter over igen at væ­re ud­le­jet af Bay­ern Mün­chen. Men han er glad for at væ­re et sted, hvor han er værds­at

BT - - SPORTEN - LE­JES­VEND Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk DAN­SKER­KLUB

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015

Det kom lidt ud af det blå, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg lør­dag skrev un­der på et års le­je­kon­trakt med ’ Die Kö­nigs­blau’ fra Schal­ke 04. Læn­ge så bun­des­liga- kon­kur­ren­ten Bay­er Le­ver­ku­sen ud til at vin­de kam­pen om Højb­jerg, men Bay­ern Mün­chen sag­de ’ ne­in’, og så blev det Schal­ke.

Da BT mø­der 20- åri­ge Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg, er det or­det ’ værds­at’, der går igen. At Schal­ke 04 vil­le Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der end­nu ik­ke har for­må­et for al­vor at slå igen­nem i stor­klub­ben Bay­ern Mün­chen.

» Det var selv­føl­ge­lig en af grun­de­ne til, at jeg valg­te, som jeg gjor­de. At man er værds­at og fø­ler, at det sted, man nu en gang ta­ger hen, er et sted, man ta­ger hen, for­di de vil gø­re en bed­re. Og for­di man kan bli­ve bed­re. Så det er dej­ligt at få lov til at bli­ve en bed­re fod­bold­spil­ler i Schal­ke, « for­tæl­ler Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

Ener­gibund­tet har væ­ret i Bay­ern Mün­chen, si­den han som ung te­e­na­ger skif­te­de fra Brøndby, og si­den har ro­ser­ne fra Bay­ern- bos­ser som Kar­l­He­inz Rum­me­n­ig­ge, Franz Beck­en­bau­er og Mat­t­hi­as Sam­mer væ­ret store. Det ka­ste­de en kon­trakt­for­læn­gel­se frem til 2018 af sig i ja­nu­ar, men al­li­ge­vel blev han om­gå­en­de blev sendt på le­je i FC Augs­burg med or­de­ne, at han skul­le kom­me tilbage til Bay­ern, der vil byg­ge en frem­tid om­kring ham.

I Sands fod­spor

Nu er Højb­jerg så sendt af sted igen.

Er det svært at fin­de ud af, hvad de vil med dig i Bay­ern?

» Det må du spør­ge dem om. Jeg gav et øn­ske om, at jeg vil spil­le, og det op­fyld­te de så. Det er jeg selv­føl­ge­lig tak­nem­me­lig for, « ly­der det fra Højb­jerg, der har en klar am­bi­tion for op­hol­det i klub­ben, der tid­li­ge­re har haft kæm­pe suc­ces med dan­ske­re som Eb­be Sand og Chri­sti­an Poul­sen.

» Det vig­tig­ste for mig er sta­dig at læg­ge på og læg­ge på og bli­ve en bed­re fod­bold­spil­ler. Jeg hå­ber på at kun­ne ud­vik­le mig og bli­ve bed­re hver dag. Hver dag, når man står ud af sen­gen, skal man ha­ve en am­bi­tion om at bli­ve bed­re end det, man var i går. Men sam­ti­dig skal man ha­ve ro i ma­ven og ta­ge de rig­ti­ge skridt. Det bli­ver hårdt, det bli­ver sjovt, og det bli­ver spæn­den­de. Det er i hvert fald en ud­for­dring. «

Net­op Eb­be Sand, der tid­li­ge­re har væ­ret an­grebs- træ­ner for lands­hol­det, blev i som­mer an­sat som sport­s­lig rå­d­gi­ver i Schal­ke 04, hvor han sta­dig har hel­te­sta­tus ef­ter si­ne syv år i klub­ben. Her vandt han man­ge hjer­ter med sin flit­ti­ge ar­bejds­ind­sats og bun­ke­vis af scor­in­ger. Selv om han for­søg­te at gri­be fat i Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, var det dog ik­ke ham, der fik over­be­vist den un­ge lands­holdsko­met.

» Jeg har godt hørt, han prø­ve­de at få fat i mig, men nej, ik­ke rig­tig. Jeg har talt med træ­ne­ren ( An­dré Brei­ten­rei­ter, red.) og le­del­sen ( sport­s­di­rek­tør Horst Heldt, red.) og fik et po­si­tivt og se­ri­øst ind- tryk og et ind­tryk af, at jeg er værds­at. Så det var po­si­tivt. «

Et po­si­tivt be­kendt­skab har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og­så væ­ret på lands­hol­det. Nu ven­ter to vig­ti­ge EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pe mod hen­holds­vis Albanien og Ar­me­ni­en i mor­gen og mandag:

» Man skal bi­dra­ge med,

DAN­SKE­RE I SCHAL­KE: BJAR­NE GOLD­BÆK:

1987- 1990

BENT CHRI­STEN­SEN:

1991- 1993

EB­BE SAND:

1999- 2006

SLA­DAN PE­RIC:

2000- 2002)

CHRI­STI­AN POUL­SEN:

2002- 2006

SØ­REN LAR­SEN:

2005- 2008

PE­TER LØ­VEN­KRANDS:

2006- 2008

PI­ER­RE- EMI­LE HØJB­JERG:

2015 hvad man kan bi­dra­ge med og løf­te det he­le, som man nu kan. Jeg ny­der hver gang jeg får lov til at spil­le på lands­hol­det, så det er jeg rig­tig stolt over. Jeg har nog­le go­de hold­kam­me­ra­ter her, og vi har et fan­ta­stisk team. For­hå­bent­lig får vi et godt re­sul­tat på fre­dag ( i mor­gen, red.). «

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i ak­tion for Bay­ern Mün­chen imod Juli­an Drax­ler fra Schal­ke 04 i sid­ste sæ­son. Nu træk­ker Højb­jerg i den kon­ge­blå trø­je, mens Drax­ler skal væ­re hold­kam­me­rat med Ni­ck­las Bendt­ner i Wol­fsburg. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.