KUN­STEN AT V

Pio­ne Si­sto sæt­ter ord på et tur­bu­lent hal­vår med et træ­ner­skif­te

BT - - SPORTEN - Hvor­dan op­le­ve­de du den tid?

IN­TER­VIEW

Jo­han Lyng­holm Han er op­vok­set i den lil­le midtjy­ske flæk­ke Tjør­ring uden for Her­ning. En stille by, hvor man har det bedst i de la­ve gear, og hvor by­ens fod­bold­dren­ge kan lø­be rundt i ano­ny­mi­tet og drøm­me sig mod Eu­ro­pas store are­na­er.

Så­dan var det og­så for by­ens fod­bold­stolt­hed, Pio­ne Si­sto, i de un­ge dren­ge­år, in­den gear­stan­gen i takt med for­løs­nin­gen af et sær­ligt ta­lent grad­vist fik et nøk opad. Nu og de se­ne­ste par må­ne­der har han ramt fem­te gear. Ik­ke al­tid på ba­nen, hvor den­ne sæ­son har budt på et lil­le form­dyk, men i det om­kring­lig­gen­de cir­kus, der og­så er en vig­tig del af den pro­fes­sio­nel­le fod­bol­din­du­stri. Der var ho­ved­rol­len i sid­ste sæ­sons mester­skabs­kamp mod FC København, U21- EM i Tjek­ki­et og se­ne­st trans­fer­dra­ma­et, der helt til det sid­ste pe­ge­de på et stor­salg til ud­lan­det. I ste­det end­te det med et nej tak til mil­li­o­ner og et ud­land­se­ven­tyr og en fort­sæt­tel­se af op­hol­det på He­den i FC Midtjylland.

En tur­bu­lent tid, som 20- åri­ge Pio­ne Si­sto nu sæt­ter ord på for før­ste gang.

» Vil du snak­ke?, « si­ger han på sit klin­gen­de jysk og kom­mer hur­tigt på be­ne­ne igen ef­ter at ha­ve lig­get på gul­vet i lands­holds­lej­ren i Hels­in­gør på Ho­tel Ma­ri­en­lyst og la­vet et par øvel­ser på et lig­ge­un­der­lag ved si­den af lands­holdskam­me­ra­ter­ne.

I mor­gen gæl­der det EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen hjem­me mod Albanien, hvor Pio­ne Si­sto i ska­de­de Chri­sti­an Erik­sens fra­vær

Pio­ne Si­sto kan få en rolle. Og der­med sin Alands­holds­de­but.

Og så går vi i gang. Med et til­ba­ge­blik på ti­den si­den maj, da han gjor­de co­me­ba­ck ef­ter et halvt års ska­des­pau­se med en guldscor­ing i top­bra­get mod FC København. På DM- tit­len, ryg­ter­ne om in­ter­es­se fra FC Bar­ce­lo­na, Man­che­ster Ci­ty og FC Po­r­to og på en hy­pe, der gjor­de ham til et af dansk fod­bolds mest om­tal­te og ef­ter­trag­te­de spil­le­re.

» Jeg op­le­ve­de det som en tid med mas­ser af op­mærk­som­hed. Det kun­ne jeg selv­føl­ge­lig godt mær­ke på ba­nen, men især og­så uden for ba­nen via me­di­er­ne. Det var en tid, hvor jeg godt kun­ne mær­ke, der var skri­ve­ri­er om­kring mig. «

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015

jo­hp@ sporten. dk Pio­ne Si­sto la­ver gulvø­vel­ser i lands­holds­lej­ren på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.