VÆ­RE KRÆ­SEN ’’

E, mas­siv hy­pe og en be­slut­ning om at si­ge nej tak til mil­li­o­ner

BT - - SPORTEN - Hvil­ke værk­tø­jer brug­te du? Og hvem brug­te du? Var det svært for dig? Ta­ler I sta­dig sam­men? Hvad er så det rig­ti­ge for dig?

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015

Jeg ser i hvert fald ik­ke mig selv i rus­sisk fod­bold

» Ja, hvor­dan er det egent­lig? Det var jo før­ste gang, jeg op­le­ve­de så mas­siv en op­mærk­som­hed. Før­ste gang man op­le­ver det, hand­ler det om at be­ar­bej­de det og læ­re at hånd­te­re det, for det kan jo kom­me til at ska­de én, hvis man ik­ke for­hol­der sig rig­tigt til tin­ge­ne. Det var no­get, jeg gik me­get op i i pe­ri­o­den. «

» Jeg tror, det er vig­tigt at hol­de sig til de per­so­ner, man er tæt­test med. Jeg brug­te min fa­mi­lie, min træ­ner og min agent, så jeg he­le ti­den vid­ste, hvad der holdt vand, og hvad der ik­ke gjor­de. Og så må­ske ik­ke gø­re så me­get ud af det, men ba­re fo­ku­se­re på det, man kan. Det kan selv­føl­ge­lig væ­re lidt svært, men det, tror jeg, er vig­tigt, når der er så stor op­mærk­som­hed, « for­tæl­ler Pio­ne Si­sto, der har sat sig til ret­te i en af de blå pol­stre­de sto­le ud til vin­du­es­par­ti­et i ho­tel­lob­by­en i Hels­in­gør.

Til ret­te fandt han sig og­så un­der den nu af­gå­e­de træ­ner Glen Rid­ders­holms vin­ger i FC Midtjylland. Det var Rid­ders­holm, der for­me­de Pio­ne Si­sto, gav ham chan­cen og støt­te­de ham i kam­pen for at slå igen­nem som pro­fes­sio­nel for­bold­spil­ler. Der­for var det og­så et chok, der ram­te Pio­ne Si­sto, da han sad i Tjek­ki­et med U21- lands­hol­det til EM og hør­te, at Rid­ders­holm hav­de sagt op.

» Jeg må si­ge det så­dan, at da jeg hør­te, at sam­ar­bej­det mel­lem ham og FC Midtjylland var brudt sam­men, var det mær­ke­ligt for mig. Det var før­ste gang, jeg op­le­ve­de en træ­ner­fy­ring, så det var

mær­ke­ligt. «

Pio­ne Si­sto

» Ja, han har be­ty­det en del for mig. Det var ham, der gav mig chan­cen og den træ­ner, der har set nog­le ting i mit spil. Det er selv­føl­ge­lig dej­ligt for mig, at han gjor­de det. «

» Lidt. Han har selv­føl­ge­lig et for­hold til nog­le af spil­ler­ne. «

Pio­ne Si­stos klub­træ­ner hed­der nu Jess Thorup, der har for­må­et at vi­de­re­ud­vik­le suc­ce­sen i den midtjy­ske mester­skabs­klub. Nu ven­ter et ar­bej­de med at få Pio­ne Si­sto tilbage i den form, der at­ter skal få eu­ro­pæ­i­ske top­klub­ber til at svær­me om den afri­kansk- dan­ske di­a­mant.

Pio­ne Si­sto er­ken­der, at han end­nu ik­ke er helt op­pe på sit gam­le ni­veau ef­ter ska­den, der holdt ham ude det me­ste af for­å­ret, men er­klæ­rer sig tå­l­mo­dig. Han af­vi­ser, at skuf­fel­sen fyl­der, selv om ud­lands­drøm­men i den­ne om­gang brast.

» Jeg vil si­ge det så­dan, at jeg hav­de hå­bet på, der kom et rig­tigt bud fra en rig­tig klub i for­hold til mi­ne in­ter­es­ser, men det gjor­de der ik­ke. Og når der nu ik­ke gjor­de det, var det vig­tigt for mig, at jeg hand­le­de med fornuften og ik­ke ba­re ka­ste­de mig ud i no­get. Der er al­tid en ri­si­ko, når man ta­ger til ud­lan­det, men jeg vil fø­le, at jeg har mini­me­ret ri­si­ko­en, in­den jeg ta­ger det skridt. «

» Det er svært at si­ge, men min agent præ­sen­te­rer jo nog­le klub­ber, når der er hen­ven­del­ser, og så gør jeg op med mig selv, om det er no­get for mig el­ler ej. Jeg tror, det er svært, før man er ble­vet præ­sen­te­ret for no­get, om det er det el­ler det, jeg vil ha­ve. Man kan godt bli­ve overrasket over, hvor­dan det egent­lig er. «

» Jeg ser i hvert fald ik­ke mig selv i rus­sisk fod­bold, « si­ger Pio­ne Si­sto med et grin og til­fø­jer:

» Jeg er en tek­nisk spil­ler, så jeg ser mig ger­ne i fod­bold med tek­nisk højt ni­veau, men nu til dags skal du ha­ve en god tek­nik for at be­gå dig i al­le de store liga­er, så jeg er me­get åben i for­hold til tin­ge­ne, « si­ger Pio­ne Si­sto, in­den han smut­ter ud på træ­nings­ba­nen.

Klar til at jag­te det sjet­te gear.

Stort fo­to:

ven­stre:

ten:

I mid-

Til høj­re:

Til

Pio­ne Si­sto kan få de­but på A- lands­hol­det i mor­gen mod Albanien.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Der har væ­ret nok at tæn­ke over for Pio­ne Si­sto den se­ne­ste tid, hvor det har svir­ret med trans­fer­ryg­ter.

Med sit mål til 2- 0 mod FC København sen­der Pio­ne Si­sto FC Midtjylland på mester­skabs­kurs i maj.

Pio­ne Si­sto jub­ler over sit af­gø­ren­de mål til 2- 1 mod Tjek­ki­et ved U21- EM. Det var ik­ke nemt for Pio­ne Si­sto at slu­ge nyhe­den om, at Glen Rid­ders­holm hav­de sagt op. De to hav­de et nært for­hold, ef­ter at Rid­ders­holm gav Si­sto chan­cen. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe, Claus Fi­sker, Sø­ren Bid­strup og Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.