’’

BT - - SPORTEN - Jakob Høy­er, DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef

Vi er nødt til at af­vi­se al­ban­ske til­hæn­ge­re, der har købt bil­let til dan­sker­af­snit. Reg­ler­ne er til af sik­ker­heds­mæs­si­ge hen­syn for beg­ge holds fans

der har købt bil­let til dan­sker­af­snit. Reg­ler­ne er til af sik­ker­heds­mæs­si­ge hen­syn for beg­ge holds fans, « for­tæl­ler Jakob Høy­er til uni­o­nens hjem­mesi­de.

Hen­vist til Fæl­led­par­ken

Al­ban­ske fans med bil­let­ter til dan­sker­af­snit på tri­bu- ner­ne vil der­for bli­ve af­vist og har i ste­det mu­lig­hed for at se kam­pen i Fan­zo­ne i Fæl­led­par­ken.

DBU har på op­for­dring fra po­li­ti­et valgt at op­stil­le et hegn, der om­kran­ser Par­ken. Heg­net har tre ind­gangs porte med i alt 30 bil­let­møl­ler, som sik­rer ad­gang til om­rå­det in­de om­kring Par­ken. Heg­net skal let­te bil­let- kon­trol­lø­rer­nes ar­bej­de og øge sik­ker­he­den for al­le til­sku­e­re, for­tæl­ler Jakob Høy­er.

» Det er en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, og der­for har vi valgt at op­stil­le heg­net – for at sik­re en god og sik­ker op­le­vel­se for al­le fans. Sam­ti­dig har vi sat en storskærm op, så al­le kan se kam­pen, « op­ly­ser Jakob Høy­er.

Den øge­de sik­ker­hed for­ven­tes at gi­ve læn­ge­re ven­te­tid ved ind­gan­ge­ne til sta­dion, og DBU anbefaler der­for at mø­de op i god tid in­den kam­pen. Ind­gan­ge­ne åb­ner to ti­mer før kamp­start, som er kl. 20.45.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.