’ En barsk op­le­vel­se’

Den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Ole Skou­boe er ef­ter blot en må­neds an­sæt­tel­se fra­t­rå­dt stil­lin­gen som præ­si­dent i den græ­ske klub Aris Sa­lo­niki

BT - - SPORTEN - NED­T­UR Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk BLÅ BOG

Han blev præ­sen­te­ret som præ­si­dent i den øko­no­misk træng­te græ­ske klub Aris Sa­lo­niki for en må­ned si­den. Men al­le­re­de nu er den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Ole Skou­boe fra­t­rå­dt.

Det skyl­des, at Aris Sa­lo­niki mod for­vent­ning ik­ke har få­et plads i den næst­bed­ste græ­ske fod­bol­dræk­ke. Og det­te var for­ud­sæt­nin­gen, hvis den græsk/ ame­ri­kan­ske rig­mand Alex Ka­las og den tid­li­ge­re ty­ske lands­holds­spil­ler Die­ter Ho­e­ness, der stod bag an­sæt­tel­sen af Ole Skou­boe, vil­le in­ve­ste­re i klub­ben.

» Det har væ­ret en bå­de spæn­den­de og hek­tisk må­ned. Det er en uhørt be­slut­ning, det græ­ske fod­bold­for­bund har ta­get. Men det er ting, der sker på de kan­ter. Især i øje­blik­ket hvor lan­det slås med en elen­dig øko­no­mi, og hvor or­ga­ni­sa­tio­nen af tin­ge­ne hal­ter, « si­ger Ole Skou­boe, der ef­ter en tre da­ge lang kø­re­tur i bil fra Sa­lo­niki var tilbage i sin lej­lig­hed i cen­trum af Aal­borg nat­ten til i går.

» Lad mig un­der­stre­ge, at jeg hver­ken er slå­et men­talt ud el­ler lig­ger og bi­der i gulv­tæp­pet af ærg­rel­se. Aris Sa­lo­niki er sta­dig min hjer­te­klub. Bå­de som spil­ler og træ­ner har jeg gen­nem åre­ne haft nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser her. Men det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at jeg ger­ne vil­le ha­ve væ­ret alt det­te po­styr for­u­den, « si­ger Ole Skou­boe.

Barsk op­le­vel­se

Han fø­ler, at klub­ben var kørt i stil­ling til at få en god sæ­son.

» Der var ind­købt syv spil­le­re, der kun­ne gå di­rek­te ind på første­hol­det. Dem hav­de jeg med på træ­nings­lejr i Ser­bi­en, og det var her, at det gik op for os i le­del­sen, at det græ­ske fod­bold­for­bund al­li­ge­vel ik­ke vil­le ryk­ke os op, selv­om vi i fjor var ble­vet num­mer to i en af di­vi­sio­ner­ne i den tred­je­bed­ste ræk­ke og der­for stod klar til at over­ta­ge en af de plad­ser, som de tvangs­nedryk­ke­de klub­ber ef­ter­lod, « si­ger Ole Skou­boe og til­fø­jer:

» Det var en barsk op­le­vel­se at for­tæl­le dem, at vo­res pro­jekt ik­ke blev til no­get al­li­ge­vel. Hel­dig­vis nå­e­de fle­re af dem at fin­de nye klub­ber, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ke­de. «

Trods pro­ble­mer­ne er han med kort var­sel klar til at ven­de tilbage til den græ­ske klub. Og det er sta­dig en mu­lig­hed. Det kræ­ver dog, at det græ­ske fod­bold­for­bund æn­drer sin be­slut­ning, ef­ter Aris Sa­lo­niki har ind­gi­vet ap­pel.

» Jeg tror dog ik­ke, at ap­pel­len bli­ver ta­get til ef­ter­ret­ning, så jeg er ked af, at jeg al­drig nå­e­de at få sat et syn­ligt af­tryk på klub­bens ud­vik­ling, « si­ger Ole Skou­boe.

Skal star­te fra bun­den

Un­der al­le om­stæn­dig­he­der skal klub­ben ha­ve ny ejer­kreds.

» Bå­de Alex Ka­las og Die­ter Ho­e­ness har truk­ket stik­ket. Får klub­ben med­hold i ap­pel­len, skal man star­te fra bun­den. Det­te har Aris Sa­lo­nikis fans det svært med. Der­for har de i by­ens ga­der de­mon­stre­ret højlydt, « si­ger Ole Skou­boe. Han kom­mer dog ik­ke til at gå ar-

NAVN: FØDT: FOD­BOLD­KAR­RI­E­RE:

Ole Skou­boe 6. sep­tem­ber 1949

10 A- land­skam­pe. Spil­le­de som ak­tiv i Hvi­d­ov­re, Aris Sa­lo­niki, Hels­ing­borg, Kol­ding og HB Tors­havn

TRÆ­N­ER­KAR­RI­E­RE:

Har haft an­sæt­tel­ser i blandt an­det Vi­borg FF, Ho­bro IK, Aris Sa­lo­niki og Grimstad

scout for FC Hjør­ring

VAR I 2010 HAR HER­U­D­OVER AR­BEJ­DET

som jour­na­list på Hvi­d­ov­re Avis og Nord­jy­ske Me­di­er bejds­løs. For et halvt år si­den blev han an­sat som den pol­ske by Ko­lo­brzegs sport­sam­bas­sa­dør. Ef­ter at ha­ve sat det­te ar­bej­de på stand­by, vil ak­ti­vi­ter­ne her bli­ve gen­op­ta­get.

Ole Skou­boe er fra­t­rå­dt stil­lin­gen som præ­si­dent i den græ­ske fod­bold­klub Aris Sa­lo­niki ef­ter blot en må­ned, for­di klub­ben al­li­ge­vel ik­ke fik en plads i den næst­bed­ste græ­ske fod­bol­dræk­ke.

Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.