PRO­VO- ME­STRE

FC Midtjylland åb­ne­de i går en ’ am­bas­sa­de’ i København. Ik­ke for at ta­ge sponso­rer fra FCK el­ler Brøndby, ly­der det. Og dog

BT - - SPORTEN - DRILSK

am­bas­sa­de’, som klub­ben kal­der det. I går blev pro­jek­tet of­fi ci­elt skudt i gang i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Man­novs lo­ka­ler med en fuld­tids­an­sat sælger, der skal age­re bin­de­led til Her­ning for even­tu­elt in­ter­es­se­re­de sponso­rer.

FC Midtjylland har al­tid haft en am­bi­tion om at gå til kan­ten og stik­ke lidt til kon­kur­ren­ter­ne. Og man er ud­mær­ket op­mærk­som på, hvil­ket sig­nal man sen­der til de etab­le­re­de kø­ben­hav­n­er­klub­ber som Brøndby og spe­ci­elt mester­skabs­ri­va­ler­ne FC København.

» Vi skal jo gø­re op­mærk­som på, at vi kom­mer. Det kan vi gø­re på fl ere må­der. Vi er én blandt fl ere me­di­e­d­ar­lin­ger i Dan­mark, og når vi gør no­get, vil I ger­ne skri­ve om det. Men det vil I kun, hvis vi gør det med lidt kant. Nu ved er­hvervs­li­vet, at vi er her. Det gør vo­res job nem­me­re, når vi kon­tak­ter det. Og det er der­for, vi pro­vo­ke­rer, « si­ger kom­merci­el di­rek­tør i FC Midtjylland Ja­cob Jør­gen­sen til BT.

FCK ser mod Nor­ge

Ri­va­ler­ne og sponsor­kon­kur­ren­ter­ne FC København har ik­ke haft lyst til at kom­men­te­re midtjy­der­nes kø­ben­hav­nan­ske ind­t­og, men mens midtjy­der­ne kig­ger på ho­ved­sta­den, ar­bej­der kø­ben­hav­ner­ne iføl­ge BTs op­lys­nin­ger i ste­det på at ero­bre det nor­ske sponsor­mar­ked i et for­søg på at ud­bre­de de­res brand i Skan­di­navi­en.

Skal FCK og Brøndby ryste i buk­ser­ne nu?

» Skal jeg væ­re helt ær­lig, hå­ber jeg ik­ke, vi får en ene­ste kro­ne, der var af­sat i virk­som­heds­bud­get­tet i de klub­ber, for­di vi har in­gen in­ter­es­se i det. Vi skal ha­ve nog­le rig­ti­ge dyg­ti­ge hold at spil­le imod, og det skal ik­ke ly­de hovskis­novski på no­gen må­de, « si­ger Ja­cob Jør­gen­sen og til­fø­jer:

» Dansk fod­bold har brug for at få så man­ge pen­ge som mu­ligt ind i sporten, og der­for hå­ber vi at få til­ført nog­le pen­ge, der el­lers ik­ke var til­tænkt fod­bold­ver­den. Det kom­mer vi til at ar­bej­de me­get med. «

Den kom­merci­el­le di­rek­tør er­ken­der dog, at midtjy­der­ne kan en­de med at nap­pe et par af kon­kur­ren­ter­nes sponso­rer.

» De sid­der selv­føl­ge­lig på me­get af mar­ke­det, men vi har in­gen for­vent­ning om, at vi skal ha­ve li­ge så man­ge sponso­rer i København, som FCK, Brøndby el­ler FC Nordsjælland nød­ven­dig­vis har. Over­ho­ve­det ik­ke. Vi har vit­ter­ligt ik­ke sid­det og kig­get på de­res hjem­mesi­der for at fi ske sponso­rer, men det kan godt væ­re, vi kom­mer til det, for­di der er et net­værk, der gør, at vi og­så kom­mer til at kon­tak­te no­gen, der er sponsor i de klub­ber. Men for mig at se kan man sag­tens væ­re sponsor i to klub­ber, « si­ger Ja­cob Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.