Tru­er med at træk­ke hol­det

Re­sten af Vu­el­ta a Es­paña kan bli­ve uden Tin­koff - Saxo. Hol­de­jer Oleg Tin­kov ra­ser over, at to ryt­te­re er ble­vet på­kørt af mo­tor­cyk­ler

BT - - SPORTEN - TRUS­SEL Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Team Tin­koff - Saxo over­ve­jer, om hol­det vil fort­sæt­te i Vu­el­ta a Es­paña, eft er at en af hol­dets ryt­te­re for an­den gang i lø­bet kom al­vor­ligt til ska­de eft er at væ­re ramt af en mo­tor­cy­kel. Det skri­ver hol­det i en pres­se­med­del­el­se.

Ser­gio Paulin­ho fra Team Tin­koff - Saxo måt­te ud­gå på gårs­da­gens 11. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña, eft er at po­rtu­gi­se­ren blev ramt af en mo­tor­cy­kel og styr­te­de. Paulin­ho måt­te eft er styr­tet på ho­spi­ta­let, hvor han blev sy­et med 17 sting – blandt an­det for at luk­ke en ar­te­rie i be­net.

Det var an­den gang i årets Vu­el­ta, at en af hol­dets ryt­te­re styr­te­de eft er at væ­re ble­vet ramt af en mo­tor­cy­kel. I sid­ste uge røg sprin­te­r­en Pe­ter Sa­gan i as­fal­ten eft er at væ­re ble­vet ramt af en mo­tor­cy­kel. Slo­vak­ken kom ik­ke nær så slemt til ska­de, men han er hel­ler ik­ke læn­ge­re med i lø­bet. Og nu kan det væ­re nok, me­ner hol­det.

» I be­tragt­ning af al­voren af de to uheld, der har in­vol­ve­ret ryt­te­re fra Team Tin­koff - Saxo, vil vi al­vor­ligt over­ve­je, om det er sik­kert at fort­sæt­te lø­bet un­der de nu­væ­ren­de for­hold, « ly­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Hvor­vidt trus­len er re­el, er lidt svær at af­gø­re. Eft er­føl­gen­de spurg­te hol­det på Twit­ter si­ne føl­ge­re, hvad de sy­nes, hol­det skal gø­re. De vil åben­bart ger­ne ha­ve op­bak­ning fra hol­dets fans, hvis det skal træk­kes ud af lø­bet.

» Sy­nes I, vi skal bli­ve ved med at kø­re La Vu­el­ta? Er det over­ho­ve­det for­svar­ligt for ryt­ter­ne at kø­re?, « lød hol­dets spørgs­mål til føl­ger­ne.

Fle­re på­kørs­ler

På­kørs­ler­ne i Vu­el­ta­en kom­mer i kølvan­det på fl ere kon­tro­ver­si­el­le epi­so­der med mo­tor­cyk­ler. Un­der som­me­rens Tour de Fran­ce blev dan­ske Jakob Fuglsang plø­jet ned af en mo­tor­cy­kel på vej 35- åri­ge po­rtu­gi­ser at fort­sæt­te, men da blød­nin­gen ik­ke vil­le stop­pe, blev han til­set af løbslæ­gen.

Hol­de­jer Oleg Tin­kov hav­de al­le­re­de un­der lø­bet væ­ret ude med ri­ven eft er løbs­le­del­sen:

» Tro det el­ler lad væ­re, men Ser­gio Paulin­ho blev ramt af en TVE mo­tor­cy­kel og end­te på ho­spi­ta­let, hvor han er ble­vet sy­et med 17 sting. Hvad er det her for et ro­det cy­kel­løb?, « spurg­te rus­se­ren på Twit­ter.

Eft er lø­bet var han sta­dig vred:

» Jeg over­ve­jer nu at træk­ke hol­det ud af Vu­el­ta 2015. At boy­kot­te ASO for det­te her. De be­ta­ler os in­gen pen­ge for at del­ta­ge, og de ska­der vo­res ryt­te­re, « skrev han om løbs­ar­ran­gø­ren, der dog ret­te­ligt er Uni­pu­blic, ik­ke ASO.

Se­ne­re igen var Oleg Tin­kov ba­re kort for ho­ve­d­et:

» Boy­kot La Vu­el­ta, « lød det kor­te bud­skab.

Oleg Tin­kov har få­et nok af at se si­ne ryt­te­re bli­ve kørt ned af mo­tor­cyk­ler i Vu­el­ta­en og tru­er med at træk­ke sit hold ud af lø­bet. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.