Tin­ko­vs te­a­tert­or­den

BT - - SPORTEN -

SKAL VI FORT­SÆT­TE i lø­bet. Og sy­nes I det er et sik­kert sted for ryt­ter­ne? Det var i aft es spørgs­må­let på Twit­ter, hvor det nu rus­sisk- eje­de cy­kel­hold Tin­koff - Saxo lag­de så stor og vig­tig en be­slut­ning ud på Twit­ter. Som om en fol­ke­af­stem­ning på et so­ci­alt me­die skul­le væ­re tun­gen på vægtskå­len. Som om det var et re­a­li­tys­how el­ler en gang ’ X- Fa­ctor’- de­mo­kra­ti. Som om den sport­s­li­ge le­del­se på hol­det ik­ke selv vil­le væ­re i stand til at ta­ge en mo­den og rig­tig be­slut­ning. BAG­GRUN­DEN FOR AT vil­le træk­ke sig er ik­ke kom­met ud af det blå. I går blev po­rtu­gi­se­ren Ser­gio Paulin­ho den an­den ryt­ter fra Tin­koff - Saxo til at for­la­de Vu­el­ta­en eft er at væ­re fæl­det af en løbs­mo­tor­cy­kel. I kølvan­det på su­per­stjer­nen Pe­ter Sa­gans exit for min­dre end en uge si­den var end­nu en epi­so­de ba­re én for me­get. Men re­ak­tio­nen er ik­ke de­sto min­dre overilet og ui­gen­nemtænkt. At spe­ku­le­re i, om uhel­de­ne sker med over­læg fra ar­ran­gø­r­si­de, er me­re et ud­tryk for Oleg Tin­ko­vs pa­ra­noi­de sin­delag end de fak­ti­ske re­a­li­te­ter.

Me­re end no­get vid­ner Tin­koff - Saxos age­ren om, at hol­det er i krig med bå­de Den in­ter­na­tio­na­le Cyk­le Uni­on ( UCI) og løbs­ar­ran­gø­rer­ne fra Uni­pu­blic. Hvis ik­ke det er mo­tor­cyk­ler, er det løbs­ka­len­der, løn­nin­ger el­ler mang­len­de ind­tæg­ter fra sal­get af tv- ret­tig­he­der, Tin­koff - Saxo kla­ger over. Og der­for rum­ler det med te­a­tert­or­den på et tids­punkt, hvor hol­det er for­fulgt af uheld. AT VIL­LE TRÆK­KE sig halvvejs på et tids­punkt, hvor Ra­fal Ma­j­ka har po­di­et i sig­te, vil­le dog væ­re tos­set og for­kert på al­le pa­ra­me­tre. Dels har man chan­cen for bå­de eta­pe­sejr og en top­pla­ce­ring, dels har hol­dets til­ba­ge­væ­ren­de syv ryt­te­re – in­klu­si­ve dan­ske Jes­per Hansen – knok­let som bæ­ster for at nå så langt.

Iso­le­ret set træn­ger den span­ske løbs­sce­ne til et eft er­syn. Alt for rin­ge sik­ker­hed i Ba­sker­lan­det Rundt i for­å­ret, ka­os og og koks med en løbs­mo­tor­cy­kel i Clási­ca de San Se­ba­stián og to i Vu­el­ta­en er for man­ge. Fuglsang kan by­de ind med sin ulyk­kes­hi­sto­rie fra Tour de Fran­ce. Det er skidt for sporten.

Al­li­ge­vel kom­mer man in­gen veg­ne med trus­len om at vil­le træk­ke sig. Fæl­les front med de an­dre hold gør stærk( ere). Det gi­ver den bed­ste di­a­log og de mest hold­ba­re løs­nin­ger på læn­ge­re sigt. Dem er der brug for. Ik­ke at væ­re de­mon­stra­tivt vred.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.