Ond­ska­be

På gårs­da­gens 11. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña - kong mas­sa­kre på en fa­vo­rit­flok, hvor Tour- kon­gen Chr

BT - - SPORTEN - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

DRA­MA­TISK KLI­MAKS

Det hø­rer en svun­den tid til at kom­me til et stort eta­pe­løb uden at væ­re ru­stet til tæn­der­ne.

For Tour- kon­gen Chris Froo­me er det næp­pe no­gen trøst. Men det er for­kla­rin­gen på, at den 30- åri­ge Sky­kap­ta­jn blev kørt bag­læns ud af tav­len, da Vu­el­ta a Es­paña for al­vor bød ind med et over­læs bjer­ge på en van­vids- eta­pe i skat­te­pa­ra­di­set An­dor­ra.

Og selv om det ik­ke er no­gen trøst, kan Froo­me om ik­ke an­det slik­ke sår­e­ne i sel­skab med bå­de Nairo Qu­in­ta­na og Alejan­dro Val­ver­de, der for halvan­den må­ned si­den blev fejret sam­men med Sky- kap­ta­j­nen på Tour- po­di­et i Pa­ris.

Den slags hæv­ner sig i det lange løb. Og godt halvvejs igen­nem Vu­el­ta a Es­paña fik Fa­bio Aru og eta­pe­vin­der Mi­kel Lan­da pla­den fuld på en dag, hvor sæ­so­nens sid­ste store eta­pe­løb slog en salt­o­mor­ta­le ind i den af­gø­ren­de fa­se.

» He­le hol­det kør­te fan­ta­stisk i dag. Al­le­re­de fra mor­genstun­den af­tal­te vi, at Lan­da skul­le i ud­brud ved

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015 at for­sø­ge at ram­me det rig­ti­ge ud­brud. Men jeg skyl­der og­så en tak til re­sten af hol­det. Det var vir­ke­lig en styr­ke­de­mon­stra­tion, og jeg er lyk­ke­lig for at væ­re kom­met i fø­rer­trøj­en, « lød det fra Fa­bio Aru.

Det stod at læ­se i kor­te­ne al­le­re­de på før­ste ki­lo­me­ter, hvor Chris Froo­me måt­te en tur i as­fal­ten næ­sten uden at væ­re kom­met ud af neut­ral zo­ne og der­med fik kold­star­tet or­ga­nis­men. Den slags åb­nin­ger skal ud­nyt­tes med et pas­sen­de mål af ky­nis­me. Og Asta­na fik ud­nyt­tet den tid­li­ge tur­bu­lens til at sen­de Mi­kel Lan­da af­sted i ud­brud som en­ten for­post el­ler trum­f­kort. Alt ef­ter hvad lø­bet skul­le kom­me til at dik­te­re.

Kval­me­frem­kal­den­de

Med en se­rie af de svæ­re­ste stig­nin­ger, der no­gen­sin­de er set kom­pri­me­ret ned på 138 ki­lo­me­ter i kval­me­frem-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.