Ns skal­pel

Ge­e­ta­pen - før­te Fa­bio Aru og Asta­na svær­det i en ris Froo­me be­tal­te hov­mo­dets store pris

BT - - SPORTEN - DET STORE VU­EL­TA- REGN­SKAB

at sen­de et par skyt­seng­le ud for at ta­ge imod Qu­in­ta­na el­ler Val­ver­de med et håb og en bøn.

Og selv om Sky og­så smed et lod i ud­bry­der­bow­len med Ian Boswell, var det al­li­ge­vel det bri­ti­ske mu­skel­mand­skab, der sat­te sig for at ta­ge ho­ved­par­ten af slæ­bet i jævnt tem­po. Knold ef­ter knold.

Sår­bar­hed

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015 Den stra­te­gi kan væ­re ef­fek­tiv. Men den kan og­så åb­ne for en flan­ke af sår­bar­hed. For Sky eks­plo­de­re­de stra­te­gi­en med fuldt re­kyl i det øje­blik, Asta­na over­tog lø­bets depe­che in­den sid­ste og af­gø­ren­de op­kør­sel.

Plud­se­lig var det, der hav­de lig­net kon­trol for­vand­let til ka­os og op­stan­del­se. Med Chris Froo­me til tæl­ling, med første­mand Tom Du­moulin, den hårdt kæm­pen­de co­lom­bi­a­ner- ko­met Este­ban Cha­ves og de an- dre fa­vo­rit­ter på gyngende grund el­ler ba­re halvt i knæ. Ær­ke­ri­va­ler­ne Val­ver­de og Rod­ri­gu­ez for­søg­te at kom­me på for­kant af det he­le i uhellig al­li­an­ce med fø­lel­ses­kul­de på for­bin­dings­linjer­ne.

Men sce­nen var ik­ke for­be­holdt de span­ske for- var det en bå­de mær­ket og desil­lu­sio­ne­ret Chris Froo­me, der gjor­de ska­der­ne op. Bå­de bog­sta­ve­ligt og i sport­s­lig hen­se­en­de.

» Ef­ter styr­tet kun­ne jeg ik­ke an­det end at hæn­ge på med mit liv mel­lem hæn­der­ne. Det tog man­ge kræf­ter, og jeg kun­ne kun kø­re i mit eget tem­po. Jeg prø­ve­de ba­re på at over­be­vi­se mig selv om, at jeg skul­le i mål, « lød det fra Froo­me, hvis Vu­el­ta a Es­paña plud­se­lig er gå­et fra Fa­bio Aru, Asta­na fra mi­nus 1.13 til fø­rer­trø­je vin­der­chan­ce til po­ten­ti­elt Jo­aquim Rod­ri­gu­ez, Ka­tusha exit.fra mi­nus 0.57 til 0.27

» Jeg skal ha­ve en snak Ra­fal Ma­j­ka, Tin­koff- Saxo fra mi­nus 1.47 til 1.28 med læ­ger­ne på hol­det, og så må vi ta­ge den der­fra, « un­der­stre­ge­de Chris Froo­me over for Cycling­news.

Et godt bud er, at Tour­kon­gen an­ser lø­bet for at væ­re kørt. Det er det og­så. Ind­til vi­de­re med en Fa­bio Aru i front. Og uden et Tour de Fran­ce i be­ne­ne, bli­ver bjerg­ge­den fra Sar­di­ni­en svær at slå.

VIN­DER­NE EF­TER 11. ETA­PE

TA­BER­NE EF­TER 11. ETA­PE

hånds­fa­vo­rit­ter, og det var hi­sto­ri­en om et for­ud­si­ge­ligt løb­sat­ten­tat, da Aru med in­si­ste­ren­de be­slut­som­hed kør­te ale­ne mod sin team­kol­le­ga i den ab­so­lut­te front­linje.

Slu­kø­ret

Ef­ter at væ­re kom­met i mål, Tom Du­moulin, Gi­ant Alejan­dro Val­ver­de, Mo­vistar Este­ban Cha­ves, Ori­ca- Gre­e­ned­ge Nairo Qu­in­ta­na, Mo­vistar Chris Froo­me, Sky Ni­cho­las Ro­che, Sky fra fø­rer­trø­je til 0.30 ef­ter 1.17 ef­ter 1.29 ef­ter 3.07 ef­ter 7.30 ef­ter 13.03 ef­ter

Chris Froo­me styr­te­de på gårs­da­gens eta­pe og tab­te som føl­ge der­af man­ge mi­nut­ter i den sam­le­de stil­ling. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.