’ STOP AL DEN PO

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki mø­der i dag tjek­ken Pe­tra Cet­ko­vska i US Open. Før pres­set af, at hun re­sten af sæ­so­nen skal for­sva­re 2.340 po­int for

BT - - SPORTEN - JAG­TEN PÅ SÆ­SON­FI­NA­LEN WOZ­NI­A­CK­IS POINTFORSVAR US OPEN Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

RO­AD TO SINGAPORE- ÅRS­RANG­LI­STEN

I slut­nin­gen af ok­to­ber spil­les WTA Cham­pions­hips i Singapore. De ot­te bed­ste på års­rang­li­sten kva­li­fi­ce­rer sig. Så­dan ser den øje­blik­ke­li­ge stil­ling ud: Se­re­na Wil­li­ams, USA 9.165 po­int Si­mo­na Ha­lep, Ru­mæ­ni­en 4.895 Ma­ria Sha­ra­pova, Rusland 4.321 Lucie Sa­fa­rova, Tjek­ki­et 3.213 Ka­ro­li­na Plisko­va, Tjek­ki­et 2.950 Pe­tra Kvi­tova, Tjek­ki­et 2.948 An­ge­lique Ker­ber, Tys­kland 2.900 Car­la Su­a­rez Navarro, Spa­ni­en 2.897 Gar­bi­ne Mu­guruza, Spa­ni­en 2.759 Ag­nieszka Radwanska, Po­len 2.510 Ti­mea Ba­csin­zky, Schweiz 2.473 Be­lin­da Ben­cic, Schweiz 2.431 Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, Dan­mark 2.368

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Så man­ge po­int skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­sva­re i den re­ste­ren­de del af ten­nis­sæ­so­nen

US OPEN I NEW YORK, USA

- 1.300 po­int ( tab­te fi­na­len)

WTA- TUR­NE­RING I TOKYO, JA­PAN

- 305 po­int ( tab­te fi­na­len)

WTA- TUR­NE­RING I WUHAN, KI­NA

- 350 po­int ( tab­te se­mi­fi­na­len)

WTA- TUR­NE­RING I BEI­JING, KI­NA

- 10 po­int ( tab­te før­ste kamp

- i an­den run­de)

WTA CHAM­PIONS­HIPS I SINGAPORE

- 690 po­int ( tab­te se­mi­fi­na­len)

2.340 po­int

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015

2.340 po­int. Så man­ge skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­sva­re de sid­ste to må­ne­der af sæ­so­nen, hvis ik­ke pla­ce­rin­gen som num­mer fem på ver­dens­rang­li­sten skal gli­de hen­de af hæn­de. Men det be­kym­rer ik­ke dan­ske­ren, der i dag står over for tjek­ken Pe­tra Cet­ko­vska i US Open.

» Stop al den po­int- snak. Jeg ved, hvad jeg står for, og at jeg kan be­sej­re al­le på WTA Tou­ren, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til det ame­ri­kan­ske nyheds­bu­reau AP og til­fø­jer:

» Det er me­re jour­na­li­ster­ne end mig selv, der tæn­ker på ver­dens­rang­li­stepo­int. Skal jeg væ­re helt ær­lig, er det ik­ke no­get, jeg bru­ger sær­lig me­gen ener­gi på at spe­ku­le­re over. Li­ge nu er

det kun op­ga­ver­ne ved US Open, jeg har i ho­ve­d­et. «

For et år si­den var hun ta­ben­de fi­na­list ved US Open, og der­med ind­kas­se­re­de hun 1.300 po­int. En tid­lig exit ved Grand Slam- tur­ne­rin­gen i New York vil ud­over et ver­dens­rang­li­ste- dyk og­så be­ty­de, at kva­li­fi­ka­tion til ok­to­ber må­neds sæ­son­fi­na­le, WTA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.