OINT- SNAK’

Kam­pen slår hun fast, at hun ik­ke fø­ler sig at bli­ve i ver­dens­rang­li­stens top 5

BT - - SPORTEN - Jo­nas Ar­ne­sen, Svenska Dag­bla­det HE­AD TO HE­AD Fo­to: Reu­ters, AFP, EPA

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015 Cham­pions­hips, i Singapore, hvor hun i fj or sik­re­de sig 690 po­int, er ure­a­li­stisk. På års­rang­li­sten, der gi­ver top ot­te ad­gang til sæ­son­fi na­len, er hun li­ge nu nr. 13 med 2.368 po­int. Hun skal der­med hen­te 529 po­int ind på Car­la Su­a­rez Navarro på ot­ten­de­plad­sen.

» Som al­tid ta­ger jeg én kamp ad gan­gen. Ind­til vi­de­re er jeg ba­re glad for, at jeg ube­svæ­ret vandt min kamp i før­ste run­de ( over Ja­mie Lo­eb, red.). I be­gyn­del­sen af

kam­pen var jeg lidt nervøs. Men hel­dig­vis vandt jeg pro­blem­frit, « si­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Hun er og­så stor­fa­vo­rit til at vin­de sin kamp i an­den run­de. Mens hun selv er se­mi­fi na­le- se­e­det, lig­ger Pe­tra Cet­ko­vska på en be­ske­den 149. plads på ver­dens­rang­li­sten.

Dansk fa­vo­rit

På pa­pi­ret lig­ner det kat­tens leg med mu­sen. Men ik­ke de­sto min­dre var det Pe­tra Cet­ko­vska, der vandt de to spil­le­res se­ne­ste ind­byr­des op­gør i Wim­b­ledon for to år si­den 6- 2, 6- 2.

» Ca­ro­li­ne er fa­vo­rit. Men Cet­ko­vska er en lum­sk spil­ler, der kan gi­ve pro­ble­mer med si­ne tem­poskift og stop­bol­de, « si­ger Eu­rosports ten­niskom­men­ta­tor Mi­cha­el Mor­ten­sen, der tid­li­ge­re har træ­net Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Jour­na­li­sten Jo­nas Ar­ne­sen, der er Svenska Dag­bla­dets fa­ste ten­niskom­men­ta­tor, er end­nu me­re op­ti­mi­stisk.

» Ca­ro­li­ne avan­ce­rer. Jeg hu­sker ud­mær­ket hen­des ne­der­lag mod Cet­ko­vska i Wim­b­ledon, men si­den har tjek­ken ik­ke præ­ste­ret et ene­ste top­re­sul­tat. Det har Ca­ro­li­ne der­i­mod. Det er fl ot, at hun er i top fem på ver­dens­rang­li­sten. Ca­ro­li­ne har få­et en per­fekt US Open­lod­træk­ning og har en god chan­ce for at spil­le sig i se­mi­fi na­len, « si­ger Jo­nas Ar­ne­sen.

Over­ra­sken­de ud­ta­lel­ser

Han har med in­ter­es­se fulgt de se­ne­ste da­ges skri­ve­ri­er i dan­ske me­di­er, hvor Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is far og træ­ner, Pi­ot Woz­ni­a­cki, for­kla­rer fy­rin­gen af hen­des tjek­ki­ske slag­part­ner, Ja­roslav Po­spi­sil, med, at mand­li­ge hit­ting­part­ne­re tit er dov­ne, og at de ik­ke bi­dra­ger til at ska­be den ret­te at­mos­fæ­re på træ­nings­ba­nen.

» Det over­ra­sker mig, at Piotr ud­ta­ler sig så­dan. Men ud­ta­lel­sen fal­der tilbage på ham selv. Han har åben­bart ik­ke la­vet sit re­k­rut­te­rings­ar­bej­de godt nok, « si­ger Jo­nas Ar­ne­sen.

Det er langt fra før­ste gang, at Piotr Woz­ni­a­cki ud­ta­ler sig i min­dre po­si­ti­ve ven­din­ger om de per­so­ner, hans dat­ter gen­nem åre­ne har sam­ar­bej­det med. Tid­li­ge­re har træ­ner­ne Tho­mas Hög­stedt og Ri­car­do San­chez få­et lig­nen­de ud­ta­lel­ser med på vej­en.

CA­RO­LI­NE WOZ­NI­A­CKI

25 år Nr. 5 på rang­li­sten

PE­TRA CET­KO­VSKA

30 år Nr. 149 på rang­li­sten

WOZ­NI­A­CKI FØ­RER DEN IND­BYR­DES STA­TI­STIK 2- 1

2011 i New Ha­ven, USA Woz­ni­a­cki vin­der 6- 4, 6- 1

2012 i Mi­a­mi, USA Woz­ni­a­cki vin­der 6- 3, 7- 5 2013 i Wim­b­ledon, Eng­land

Cet­ko­vska vin­der 6- 2, 6- 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.