Slog ang­sten – og sag­de far­vel

BT - - SPORTEN - ’ OVER AND OUT’ Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk VÆG­TEN

Tre år eft er sit chok- stop i top­ten­nis stemp­le­de Mar­dy Fish en­de­gyl­digt ud af US Open som en fær­dig mand. Mu­lig­vis som et me­re helt men­ne­ske.

Han spil­le­de mod dem al­le. Mur­ray, Fe­de­rer og kom­pag­ni. Men det var ik­ke mod­stan­de­ren på ten­nis- ba­nen, der var det vær­ste for Mar­dy Fish. Det vær­ste var de dæ­mo­ner, der send­te bøl­ger af angst igen­nem ham. Som blo­ke­re­de hans tan­ker. Lag­de dem i men­tal spæn­de­trø­je. Lå­ste hans mus­k­ler. For­vand­le­de ham fra to­pat­let til for­krøblet men­ne­ske.

Har man væ­ret dér, er det en sejr ba­re at ram­me en sund og so­lid nor­mal­til­stand igen. Og for Mar­dy Fish var kar­ri­e­rens sid­ste ne­der­lag til at bæ­re. Han slut­te­de sin kar­ri­e­re i den tur­ne­ring, hvor det he­le tog fart og spandt ud af kon­trol in­den en match mod Ro­ger Fe­de­rer i 2012. Slå­et af Fe­li­ci­a­no Lopez i fem hår­de sæt med 2- 6, 6- 3, 1- 6, 7- 5, 6- 3 i aft es.

Det var sam­ti­dig far­vel og tak fra Mar­dy Fish. Og hvis den ame­ri­kan­ske ve­te­ran hav­de et smil på læ­ben, var det og­så i er­ken­del­se af, at der er stør­re kam­pe i li­vet, end at slå Ro­ger Fe­de­rer. El­ler hvem, der måt­te stå på den an­den si­de af net­tet.

I me­re end to år måt­te Mar­dy Fish se sin te­ra­pe­ut me­re end sin ten­ni­sketsjer. Og han kæm­pe­de med en psy­ke, hvor skrø­be­lig­he­den hav­de gi­vet eft er for man­ge år un­der kon­stant pres. Bå­de fra Fish selv og for den om­ver­den, der må­ler suc­ces i sej­re og rang­li­stepo­int. På en guld­vægt.

» Tak for alt «

I går var det he­le def­ni­tivt for­bi. Den ud­mar­ven­de kamp i den ame­ri­kan­ske he­de gav Fish kram­per i fem­te sæt af en kamp, hans mod­stan­der men­te, han fortjen­te at vin­de.

» Han var over­ord­net set en bed­re spil­ler end mig. Det var hel­digt, at jeg vandt fj er­de sæt. Han fortjen­te vir­ke­lig sej­ren i dag, « sag­de Fe­li­ci­a­no Lopez.

Men må­let var hel­ler ik­ke at vin­de US Open. Ba­re at væ­re på ba­nen. Uden lyst til at for­svin­de i et hul. Og Mar­dy Fish vid­ste godt selv, at den sid­ste bold vil­le kom­me. At det skul­le væ­re her og nu. På Art­hur As­he Sta­di­um, hvor dæ­mo­ner­ne for før­ste gang gjor­de ham ude af stand til at spil­le den­gang i 2012.

» Far­vel til en ven og stor spil­ler. Tak for alt, « hil­ste Ju­an Del Po­tro på Twit­ter.

» Sik­ken en ind­sats, min ven... Jeg kun­ne ik­ke væ­re me­re stolt... Tid til den mar­ga­ri­ta # skål, « skrev An­dy Rod­di­ck sam­me sted.

Bed­re kun­ne det nok ik­ke si­ges.

MAR­DY FISH HAR

på net­me­di­et The Play­ers’ Tri­bu­ne skre­vet om sin kamp med ang­stan­fald.

2012 tvang det ham til at mel­de afb ud til fj er­der­un­de­kam­pen mod Ro­ger Fe­de­rer på Art­hur As­he Sta­di­um.

I US OPEN HE­LE DER

FOR­TÆL­LIN­GEN,

hed­der ’ Væg­ten’ ( The Weight) kan læ­ses på the­play­er­stri­bu­ne. com.

Mar­dy Fish måt­te stræk­ke vå­ben i sin kamp mod Fe­li­ci­a­no Lopez, men den 33- åri­ge ve­te­ran fik sagt et smukt far­vel ef­ter fle­re år med svæ­re psy­ki­ske pro­ble­mer. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.