Ho­bro slog Vej­le ud eft er straff ed­ra­ma

BT - - SPORTEN - DBU PO­KA­LEN Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk Fo­to: Claus Fi­sker

Ho­bro fi k i aft es sæ­so­nens blot an­den sejr, men Su­per­liga- hol­det måt­te ud i straff es­parks­kon­kur­ren­ce mod Vej­le fra 1. di­vi­sion for at sik­re avan­ce­ment til tred­je run­de i DBU Po­ka­len.

Det kneb ge­val­dig med off en­si­ven, da hol­det var på be­søg hos Vej­le.

Bå­de den or­di­næ­re kamp og den for­læn­ge­de spil­le­tid slut­te­de uden mål, men beg­ge hold hav­de chan­cer til at af­gø­re kam­pen. Og det kun­ne li­ge så vel væ­re ble­vet Vej­le som Ho­bro, der hav­de få­et den scor­ing. som hav­de for­hin­dret straff es­parks­kon­kur­ren­cen.

Her blev det den tid­li­ge­re AGF- spil­ler Kas­per Povls­en, der le­ve­re­de det af­gø­ren­de spark for Ho­bro, da han score­de det før­ste mål for sin ny klub til stil­lin­gen 4- 2. Vej­les må­l­mand, Mor­ten Haa­strup, hav­de hæn­der­ne på Kas­per Povls­ens for­søg, men kun­ne ik­ke for­hin­dre bol­den i at en­de i net­ma­sker­ne.

For­in­den hav­de Gökcan Kaya, Ras­mus Lyn­ge og Tho­mas Hansen sco­ret for Ho­bro, mens Martin Svens­son og Tho­mas Mik­kel­sen hav­de sør­get for scor­in­ger til hjem­me­hol­det. Til gen­gæld hav­de bå­de Vej­les Ja­cob Dehn og Ho­bros Mor­ten Beck skudt over mål, mens Ale­xan­der Ny­bo hav­de red­det Si­mon Na­gels for­søg.

Fle­re fa­vo­rit­sej­re

I de øv­ri­ge kam­pe vandt Lyng­by fra den næst­bed­ste ræk­ke 5- 0 over Le­dø­je- Smørum fra Dan­marks­se­ri­en, mens FC Vestsjæl­land nø­je­des med 3- 0 ude over Ave­dø­re. Hvi­d­ov­re fra 2. di­vi­sion måt­te li­ge­som Ho­bro ud i straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce for at gø­re det af med Fremad Val­by fra Kø­ben­havns­se­ri­en.

AGF var på be­søg hos Dan­marks­se­ri­e­hol­det Kjel­lerup og luk­ke­de tid­ligt kam­pen. Al­le­re­de eft er 17 mi­nut­ters spil før­te aar­hu­si­a­ner­ne 3- 0. Kam­pen end­te 8- 1 til AGF.

Ho­bro- spil­ler­ne jub­ler ef­ter sid­ste straf­fes­park, der sik­re­de sej­ren over Vej­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.