Stjer­ne­pa­ra­de til VM

Dan­mark sen­der et stærk lands­hold til sep­tem­bers VM på lan­de­vej i USA

BT - - SPORTEN - VM PÅ LAN­DE­VEJ Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ sporten. dk

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015

Sport­s­chef Lars Bon­de har sat navn på de ryt­te­re, der skal kø­re for Dan­mark ved VM i cykling.

Og det har ik­ke væ­ret no­gen nem op­ga­ve for sport­s­che­fen at ud­ta­ge de i alt syv dan­ske­re, der skal af sted.

» Det har væ­ret det svæ­re­ste hold at ud­ta­ge, si­den jeg blev land­stræ­ner for eli­ten i 2007. Det kan man og­så se på kva­li­te­ten af de ryt­te­re, der ik­ke kom med den­ne gang, « si­ger Lars Bon­de i en pres­se­med­del­el­se.

VM kø­res sidst i sep­tem­ber i Ri­ch­mond, USA.

Føl­gen­de ryt­te­re er ud­ta­get til lan­de­vejslø­bet:

Mat­ti Bres­chel, Lars Bak ( Lotto), Mi­cha­el Mør­køv ( Tin­koff- Saxo), Jakob Fuglsang ( Asta­na), Chri­stop­her Juul Jen­sen ( Tin­koff- Saxo) og Mi- cha­el Val­gren ( Tin­koff- Saxo).

Føl­gen­de er ud­ta­get til en­kelt­star­ten: Chri­stop­her Juul Jen­sen ( Tin­koff- Saxo) og Ras­mus Qu­aa­de ( Cult Ener­gy).

Bres­chel som kap­ta­jn

På for­hånd vur­de­rer sport­s­che­fen, at Mat­ti Bres­chel lig­ner det bed­ste bud på en dansk kap­ta­jn.

» Mat­ti Bres­chel vil igen væ­re vo­res for­hånds­bud på en mu­lig me­dal­je­ta­ger, men hol­det her in­de­hol­der så me­get kva­li­tet, at vi i lig­hed med sid­ste år har mu­lig­hed for at kø­re of­fen­sivt og ta­ge chan­cen med an­dre ryt­te­re, der har da­gen, « si­ger Lars Bon­de.

Han vur­de­rer, at de dan­ske kø­re­re vil ha­ve mu­lig­hed for at præ­ge linje­lø­bet, der fin­der sted den 27. sep­tem­ber.

» Jeg glæ­der mig over igen at kun­ne præ­sen­te­re et fan­ta­stisk VM- hold, hvor blan­din­gen af ru­ti­ne og ta­lent ger­ne skul­le gi­ve os en mu­lig­hed for at væ­re syn­li­ge igen­nem he­le VM- lø­bets af­gø­ren­de mo­men­ter, « si­ger Lars Bon­de.

Jakob Fuglsang og Mat­ti Bres­chel er to af de stær­ke ryt­te­re, der skal for­sø­ge at skaf­fe dansk me­tal ved VM i cykling. Fo­to: Ras­mus Stag­høj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.