HER ER HI­STO­RI­EN DER RYSTER EU­RO­PA

DEN UBÆR­LI­GE VIR­KE­LIG­HED

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ken­neth Elkjær ke­el@ bt. dk GRA­FIK

To billeder går i øje­blik­ket ver­den rundt. Ét med to gla­de dren­ge. Fyldt med ener­gi, gåpå­mod og med lyst til li­vet. Ét an­det vi­ser en lil­le dreng, der er fun­det død i vand­kan­ten.

Aylan Kur­di blev blot tre år. I for­gårs skyl­le­de han i land i den tyr­ki­ske ba­de­by Bod­rum sam­men med sin mor og bror. Al­le tre dø­de un­der en for­gæ­ves jagt på et bed­re liv.

Bil­le­det af den lil­le Aylan Kur­dis liv­lø­se krop ik­lædt kon­disko i bør­ne­stør­rel­se, små shorts og rød T- shirt har vakt in­ter­na­tio­nal op­sigt, sorg og de­bat.

Er det Eu­ro­pas vær­ste flygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig fan­get i ét gruop­væk­ken­de bil­le­de? Er det bil­le­det, der kan få Eu­ro­pas le­de­re op af de­res sto­le, spør­ger an­dre.

Et er sik­kert. In­gen vil glem­me det, når de først har set det.

I ons­dags sat­te Aylan Kur­dis far, mor, bror og den lil­le dreng sig om bord i en lil­le, over­fyldt båd - uden red­nings­ve­ste - med kurs mod den græ­ske fe­ri­eø Kos i jag­ten på et bed­re liv. En tur, fa­mi­li­en hav­de lånt 4.000 eu­ro til at be­ta­le for.

Men kort ef­ter af­gang nat­ten til ons­dag blæ­ste det vold­somt op, og det var me­re end den lil­le båd kun­ne kla­re, og pas­sa­ge­rer­ne faldt over bord. Fa­de­ren, Ab­dul­lah Kur­di, for­søg­te at hol­de si­ne to dren­ge og sin ko­ne oven van­de. Men for­gæ­ves.

» Jeg holdt min ko­nes hånd. Men mi­ne børn gled mel­lem mi­ne hæn­der. Vi for­søg­te at hol­de fast i bå­den, men den sank, og det var mørkt, og al­le skreg, « si­ger fa­de­ren iføl­ge det tyr­ki­ske me­die Do­gan News.

Fa­de­ren blev red­det i land af den tyr­ki­ske kystvagt ef­ter at ha­ve lig­get i van­det i me­re end tre ti­mer. Men 13 an­dre flygt­nin­ge, her­i­blandt Aylan, hans fe­måri­ge bror Ga­lip, og de­res 35- åri­ge mor Re­han, dø­de på sejl­tu­ren over Det Ægæ­i­ske Hav.

Bag sig for­søg­te de at læg­ge et liv på flugt fra krig og øde­læg­gel­se i den sy­ri­ske by Ko­ba­ne, der si­den sid­ste år har væ­ret sku­e­plads for vold­som­me kam­pe mel­lem Is­la­misk Stat og kur­di­ske styr­ker.

Vil­le til Ca­na­da

Fa­mi­li­en vil­le bru­ge Eu­ro­pa som et spring­bræt til Ca­na­da, hvor Aylans fa­ster Te­e­ma Kur­di har dre­vet fri­sør­sa­lon i Van­co­u­ver de sid­ste ty­ve år. Hun har for­søgt at hjæl­pe fa­mi­li­en med at rej­se til Græken­land på lov­lig vis, men da de var rejst fra Sy­ri­en uden pas, kun­ne de ik­ke få en ud­rej­se­til­la­del­se fra Tyr­ki­et.

Te­e­ma Kur­di har og­så for­søgt at op­nå visum til Ca­na­da på veg­ne af fa­mi­li­en. Hun fik en lo­kal po­li­ti­ker, Fin Don­nel­ly, til per­son­ligt at af­le­ve­re an­søg­nin­gen til Chris Ale­xan­der, mi­ni­ster for stats­bor­ger­skab og im­mi­gra­tion.

Men an­søg­nin­gen blev af­vist i ju­ni må­ned, og det er en del af for­kla­rin­gen på, hvor­for fa­mi­li­en sat­te sig om bord på den tvivls­om­me båd uden red­nings­ve­ste, hvis man spør­ger Te­e­ma Kur­di.

» Jeg for­søg­te at støt­te dem, og jeg har få­et ven­ner og na­bo­er til at hjæl­pe med depo­si­tum i ban­ken, men vi kun­ne ik­ke få dem ud, og det var der­for, de sat­te sig i den båd, « si­ger Te­e­ma Kur­di til den ca­na­di­ske avis Ot­tawa Ci­tizen.

I går be­søg­te fa­mi­lie­fa­ren med et skif­te­vis for­ste­net og tå­re­væ­det an­sigt lig­hu­set i den tyr­ki­ske by Mug­la, hvor han skul­le iden­ti­fi­ce­re li­ge­ne af si­ne to søn­ner og sin el­ske­de ko­ne.

Ab­dul­lah Kur­di vil nu rej­se tilbage til det krigs­hær­ge­de Ko­ba­ne i Sy­ri­en, hvor han vil be­gra­ve re­sten af fa­mi­li­en, der dø­de på flugt fra kri­gens ræds­ler. En skæb­ne, de de­ler med me­re end 2.500 an­dre flygt­nin­ge, der er om­kom­met på vej­en til Eu­ro­pa i 2015. Selv har fa­de­ren op­gi­vet at kom­me til Ve­sten. Nu vil han ba­re hjem til Ko­ba­ne med si­ne kæ­re. Krig el­ler ej.

Flygt­nin­ge­kri­se

Bil­le­der­ne af den dø­de dreng ram­mer me­di­er ver­den over sam­ti­dig med, at flygt­nin­ge­strøm­men mod Eu­ro­pas græn­ser al­drig har væ­ret kraf­ti­ge­re. I lan­de som Ser­bi­en og Un­garn bli­ver de be­stormet af pa­ni­ske flygt­nin­ge, der drøm­mer om et an­det liv.

Tog be­stormet

I går mor­ges fjer­ne­de un­garsk po­li­ti sig fra ba­ne­går­den i Bu­da­pe­st, hvil­ket før­te til, at flygt­nin­ge storme­de to­ge­ne i hå­bet om at kom­me til Wi­en i Østrig og vi­de­re til Tys­kland. De man­ge des­pe­ra­te flygt­nin­ge skub­be­de de­res børn gen­nem vin­du­er­ne til to­ge­ne og for­søg­te at ma­se sig selv om bord.

Men kort ef­ter mid­dag blev de flygt­nin­ge, det var lyk­ke­des at kom­me om bord, bedt om at for­la­de to­get, der el­lers hav­de kurs mod Østrigs græn­se.

BTs jour­na­list Uf­fe Jør­gen­sen Od­de har i den­ne uge væ­ret i det nord­li­ge Ser­bi­en, hvor han har mødt nog­le af de men­ne­sker, der har kurs mod den mest vel­stå­en­de del af EU:

» Ved den ser­bi­sk- un­gar­ske græn­se mød­te vi især sy­re­re, af­g­ha­ne­re og ira­ke­re, men og­så men­ne­sker fra de afri­kan­ske og asi­a­ti­ske lan­de. Ved græn­sen var der en del fa­mi­li­er, der hav­de børn med. Men der var og­så man­ge un­ge mænd uden fa­mi­li­er. Vi har og­så væ­ret ste­der, hvor et klart fler­tal var 20-30- åri­ge mænd fra især Af­g­ha­ni­stan og Irak, hvor­fra de, iføl­ge dem selv, er flyg­tet fra hen­holds­vis Ta­le­ban og Is­la­misk Stat. «

» Nog­le vir­ker des­pe­ra­te ef­ter en lang og fa­re­fuld tur fra f. eks. Tyr­ki­et og op gen­nem Eu­ro­pa. Ser­bi­sk Rø­de Kors op­ly­ste til os, at man­ge, der kom­mer ind i lan­det fra Ma­kedo­ni­en, er træt­te, sult­ne og de­hy­dre­re­de. Den be­skri­vel­se kan jeg godt gen­ken­de fra nog­le af de ste­der, hvor jeg har væ­ret. Sam­ti­dig er de­res frem­tid uvis, og det præ­ger dem, for­tæl­ler de selv, « si­ger Uf­fe Jør­gen­sen Od­de.

Bil­le­det kan bli­ve iko­nisk

Ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Rø­de Kors An­ders La­de­karl me­ner, at bil­le­det af den tre­åri­ge Aylan Kur­di in­dram­mer flygt­nin­ge­kri­sen på tragisk vis.

» Det kan bli­ve et iko­nisk bil­le­de, for det il­lu­stre­rer jo på den mest gru­som­me vis den tid, vi er i li­ge nu. Det vi­ser jo, at folk er så des­pe­ra­te, at de er vil­li­ge til at ri­si­ke­re, at de­res børn dør for at kom­me væk. Men det er trist, at der skal så­dan et bil­le­de til at ska­be fo­kus, for al­le ved jo i for­vej­en, at folk dør, « si­ger An­ders La­de­karl.

Kvin­den bag det al­le­re­de ver­dens­be­røm­te bil­le­de, en tyr­kisk fo­to­graf, si­ger selv:

» Da jeg indså, at jeg ik­ke kun­ne gø­re no­get for at genop­li­ve dren­gen, tænk­te jeg, at jeg var nødt til at ta­ge bil­le­det - for at vi­se tra­ge­di­en, « si­ger Nilufer De­mir til tyr­kisk CNN.

» Jeg hå­ber, at den gen­nem­slags­kraft, bil­le­det har, vil hjæl­pe til at fin­de en løs­ning, « si­ger hun.

Ar­tik­len er la­vet på bag­grund af ar­tik­ler fra Reu­ters, The Te­le­graph, Ot­tawa Ci­tizen, The In­de­pen­dent og BBC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.