In­ger Støj­berg ret­ter ind

In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren vil al­li­ge­vel ar­bej­de for, at 2.500 får dansk stats­bor­ger­skab

BT - - NYHEDER - Cathrine Bloch Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DIS­PEN­SA­TIO­NER

Først blev de stil­let et dansk stats­bor­ger­skab i ud­sigt. Så send­te in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) de­res sa­ger til gen­be­hand­ling. Men nu ser det al­li­ge­vel ud til, at 2.500 ud­læn­din­ge i den nær­me­ste frem­tid kan bli­ve in­de­ha­ve­re af et rød­be­de­far­vet pas.

In­ger Støj­berg valg­te nem­lig at ret­te sig eft er det fl er­tal i Fol­ke­tin­gets Ind­føds­rets­ud­valg, der be­slut­te­de at gi­ve dis­pen­sa­tion i de 2.500 stats­bor­ger­skabs­sa­ger.

Ud­val­get har al­le­re­de gi­vet al­le an­sø­ger­ne dis­pen­sa­tion én gang, men In­ger Støj­berg vil­le ha­ve sa­ger­ne gen­be­hand­let. Det blev de i går, men da in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren kun­ne no­te­re sig, at et fl er­tal i Fol­ke­tin­get ik­ke er enig med hen­de, måt­te hun skift e hold­ning.

Støj­berg ue­nig

» Det er fl er­tal­lets be­slut­ning, og det er in­gen hem­me­lig­hed, at jeg er ue­nig. Mit øn­ske var, at ud­val­get gen­be­hand­le­de sa­ger­ne. Det har de nu gjort, selv om jeg vil væ­re ær­lig at si­ge, at det er en no­get al­ter­na­tiv be­hand­ling af sa­ger­ne, der er sket i ud­val­get i dag, « si­ger In­ger Støj­berg.

Ud­læn­din­ge kan bli­ve dan­ske stats­bor­ge­re, hvis de le­ver op til en ræk­ke krav og eft er­føl­gen­de bli­ver op­ta­get på et lov­for­slag, der be­hand­les af Fol­ke­tin­get.

LA- ord­fø­rer til­freds

Le­ver man ik­ke op til kra­ve­ne, kan Fol­ke­tin­gets Ind­føds­rets­ud­valg gi­ve dis­pen­sa­tion, og man kan der­med al­li­ge­vel få et dansk pas.

Det er et fl er­tal be­stå­en­de af de rø­de par­ti­er og Li­be­ral Al­li­an­ce, der har stå­et fast på dis­pen­sa­tio­nen, og ind­føds­retsord­fø­rer Leif Mik­kel­sen ( LA) glæ­der sig over, at mi­ni­ste­ren nu æn­drer kurs.

» Det er me­get klogt af mi­ni­ste­ren. Det kun­ne ha­ve væ- ret gjort fra start, men bed­re sent end al­drig. Så der vil ly­de et fi nt tak fra min si­de, « si­ger han.

Men selv om he­le sa­gen end­te med, at In­ger Støj­berg måt­te ret­te ind, og den kun­ne lig­ne en ta­ber­sag for Ven­stre, er det ik­ke til­fæl­det, vur­de­rer po­li­tisk kom­men­ta­tor og Ven­stre- ken­der Jarl Cor­dua:

» Der er ta­le om tak­tik. Nu kan hun stå og si­ge, at hun er ble­vet nødt til at ret­te ind ef­ter no­get, der ik­ke er re­ge­rin­gens po­li­tik, og at det skyl­des, at Li­be­ral Al­li­an­ce i hen­des øj­ne er nog­le blød­dyr, « si­ger han.

» Mit øn­ske var, at ud­val­get gen­be­hand­le­de sa­ger­ne. Det har de nu gjort, selv om jeg vil væ­re ær­lig at si­ge, at det er en no­get al­ter­na­tiv be­hand­ling af sa­ger­ne, der er sket i ud­val­get i dag, « si­ger In­ger Støj­berg.

Fo­to: Claus Be­cht

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.