V- pro­fi ler lan­ger ud eft er mi­ni­ste­ren

BT - - NYHEDER -

IN­TER­NT RØ­RE

Man har rørt på sig in­ter­nt i Ven­stre, eft er in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) traf be­slut­nin­gen om at gen­be­hand­le tu­sind­vis af an­søg­nin­ger om dansk stats­bor­ger­skab.

Tid­li­ge­re mi­ni­ster og fol­ke­tings­med­lem for Ven­stre Birthe Rønn Hor­n­bech gik i går i Po­li­ti­ken kraft igt i ret­te med In­ger Støj­berg.

» For mig hø­rer det in­gen ste­der hjem­me. Det kan man ik­ke til­la­de sig. Det er stil­let dem i ud­sigt, og der­for skal man ba­re se at få den sag gjort fær­dig i Fol­ke­tin­get, « si­ger Birthe Rønn Hor­n­bech, der har sid­det på sam­me mi­ni­ster­post som Støj­berg.

Rets­lig tra­di­tion

For­u­den Birthe Rønn Hor­n­bech er og­så fol­ke­tings­kan­di­dat for Ven­stre Kå­re Tra­berg Sch­midt klar med en opsang til In­ger Støj­berg.

» Det har in­gen gang på jord at gå ind og la­ve om på det, tid­li­ge­re lov­gi­ve­re har ved­ta­get. Det er sim­pelt­hen en til­si­de­sæt­tel­se af en rets­lig tra­di­tion og et grund­krav for, at vi skal kun­ne ha­ve til­lid til vo­res magt­ha­ve­re. Det hand­ler om bor­ger­nes fun­da­men­tale rets­sik­ker­hed, som bli­ver kræn­ket, « si­ger Kå­re Tra­berg Sch­midt til In­for­ma­tion.

Og­så med­lem af Eu­ro­pa­Par­la­men­tet for Ven­stre Jens Ro­h­de un­drer sig over In­ger Støjbergs kurs.

» Vi har et fi nt prin­cip i Dan­mark om, at vi ik­ke lov­gi­ver med til­ba­ge­vir­ken­de kraft .

Tidl. Ven­stre- mi­ni­ster Birthe Rønn Hor­n­bech gik i går i Po­li­ti­ken kraf­tigt i ret­te med In­ger Støj­berg. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.