Ja, spa­re­krav ram­mer bor­ger­ne

BT - - DEBAT - BENEDIKTE KIÆR

Borg­me­ster i Hels­in­gør ( K)

stor ud­for­dring at spa­re yder­li­ge­re 1 pct. om året, for­di de sti­gen­de ud­gift er i sund­heds­sek­to­ren og til fl ygt­nin­ge be­ty­der, at vi i for­vej­en skal eff ek­ti­vi­se­re for 1 pct. Fi­nan­si­e­rin­ger­ne til dem af vo­res bor­ge­re, der lig­ger på ho­spi­ta­let, sti­ger, og det sam­me gør ud­gift er­ne til bor­ge­re på over­før­sels­ind­komst, for­di re­fu­sions­re­for­men be­ty­der, at vi i kom­mu­ner­ne skal ta­ge tid­li­ge­re over i for­hold til at for­sør­ge ar­bejds­lø­se. Det ko­ster dyrt for os i Hels­in-

DET ER EN

gør Kom­mu­ne.

tvivl om, at ba­re det, at vi eff ek­ti­vi­se­rer den ene pro­cent, får kon­se­kven­ser – det vil væ­re blåø­jet at tro an­det. Nu skal vi så eff ek­ti­vi­se­re 2 pct. Det be­ty­der for ek­sem­pel, at vi skal hæ­ve ele­van­tal­let i fol­ke­sko­le­klas­ser­ne fra 24 til 28, og det vil klart op­le­ves som en ser­vi­ce­for­rin­gel­se blandt bor­ger­ne, men det er jo en eff ek­ti­vi­se­ring, for­di vi så bru­ger kva­drat­me­ter­ne bed­re. Så­dan har vi man­ge ting, hvor vi en­ten luk­ker el­ler gør no­get an­det, ind­til vi kan spa­re me­d­ar­bej­der-

DER ER IN­GEN

res­sour­cer, og det kan selv­føl­ge­lig mær­kes. Vi læg­ger på nog­le om­rå­der bud­get­ter i blin­de, for det er enormt svært at si­ge no­get om, hvor man­ge pen­ge vi får tilbage, hvis der kom­mer no­get tilbage. Der er in­gen tvivl om, at det er ham­mer­sejt. HVIS VI PÅ no­gen må­de skal kun­ne lø­se det, kræ­ver det, at re­ge­rin­gen spil­ler med og er med til at fj er­ne en mas­se ånds­sva­ge reg­ler, krav og pro­ces­krav, som vi op­le­ver i dag. Der er fi ne ord om, at vi skal væ­re me­re mål- og ram­mesty­re­de, men spørgs­må­let er, om det sker og hvor­dan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.