Aylan ram­mer vo­res hjer­ter

ME­NER

BT - - DEBAT -

Hans navn var Aylan. Han var tre år gam­mel. Han druk­ne­de på vej mod et Eu­ro­pa, som ik­ke kun­ne red­de ham. Bil­le­der­ne af den lil­le purk med kor­te buk­ser og gum­misko lig­gen­de død i vand­kan­ten skæ­rer i vo­res hjer­ter og får os til at rå­be på hand­ling. PÅ BT HAR vi valgt at gø­re en und­ta­gel­se fra vo­res eti­ske ret­nings­linjer, der ude­luk­ker bru­gen af fo­tos af dø­de børn. Vi brag­te i går på bt. dk et fo­to, hvor en be­tjent bæ­rer li­get af Aylan væk, og det sam­me fo­to er i avi­sen i dag. Vi gør en und­ta­gel­se, for­di vi som nyheds­for­mid­le­re har en for­plig­tel­se til at do­ku­men­te­re de ul­ti­ma­ti­ve kon­se­kven­ser af Eu­ro­pas stør­ste mi­grant- og fl ygt­nin­ge­kri­se si­den An­den Ver­denskrig. Fo­to­et fra­ta­ger ik­ke dren­gen den vær­dig­hed, han bå­de i li­vet og i dø­den har krav på. Fo­to­et vi­ser ham respekt. Den sym­bol­ske kraft , som fo­to­et til­med har få­et, læg­ger et pres på Eu­ro­pas le­de­re for­ud for EU- kri­se­mø­det om ti da­ge, og det un­der­byg­ger fo­to­ets do­ku­men­ta­ri­ske vær­di. VI MÅ IK­KE un­der­vur­de­re, hvad der står på spil. Eu­ro­pas in­dre sam­men­hold er tru­et. Som med­men­ne­sker ri­ves vi fra hin­an­den, når en re­ge­rings­le­der som Un­garns Vik­tor Or­ban be­bu­der, at Eu­ro­pa skal ude­luk­ke en­hver mus­lim, og når vi selv i hver­da­gens fl ygt­nin­ge­de­bat me­re og me­re skin­gert stemp­ler hin­an­den som dum­me og nai­ve el­ler ky­ni­ske og umen­ne­ske­li­ge. EU­RO­PA ER PÅ bri­ste­punk­tet, og løs­nin­gen er ik­ke ba­re at luk­ke fl ere og fl ere ind. Her og nu er der brug for at for­de­le de fl ygt­nin­ge, som er her, og for mod­ta­ge­cen­tra­ler ved yder­græn­ser­ne til at sor­te­re lyk­ke­rid­de­re fra re­el­le fl ygt­nin­ge. Næ­ste skridt er en nød­ven­dig er­ken­del­se: Kri­sen er ik­ke løst, før der er bragt fred og sta­bi­li­tet til fejlslag­ne sta­ter og især til Sy­ri­en. Her fi nder vi ro­den til kri­sen. Her lig­ger det egent­li­ge svigt. kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.