Nej, de skal ba­re pri­o­ri­te­re bed­re

BT - - DEBAT - JA­COB JEN­SEN

Kom­mu­nal­ord­fø­rer, Ven­stre

hel­dig­vis et kom­mu­nalt selv­sty­re, som er sat i ver­den for at kun­ne pri­o­ri­te­re in­den for ker­ne­vel­færds­om­rå­der­ne skole, æl­dre, sund­hed med vi­de­re. Det er op til kom­mu­ner­ne at pri­o­ri­te­re in­den for den ram­me – her­un­der selv ska­be fl ere ind­tæg­ter ved at gi­ve go­de mu­lig­he­der for det lo­ka­le er­hvervs­liv og så vi­de­re. Når det er sagt, kan jeg godt for­stå, at det bli­ver en smu­le svæ­re­re at pri­o­ri­te­re, når man får en ram­me, der er en smu­le min­dre. Det æn­drer

VI HAR JO

imid­ler­tid ik­ke ved, at vi sam­let har et kom­mu­nalt bud­get i om­eg­nen af 300 mia. kr. Jeg tror godt, at kom­mu­ner­ne på det bud­get kan fi nde, hvad der sva­rer til om­kring 500 mio. kr., uden at det be­hø­ver at ram­me ker­ne­vel­fær­den.

for­skel på, hvor­dan kom­mu­ner­ne dri­ves. Nog­le ste­der er man re­la­tivt eff ek­ti­ve, an­dre ste­der er man re­la­tivt dy­re på ad­mi­ni­stra­tion, men vi sid­der ik­ke og kig­ger på de en­kel­te kom­mu­ner. Vi kig­ger på kom­mu­ner­ne un­der et, og der er det min på­stand, at der ik­ke nød­ven­dig-

DER ER OG­SÅ

vis i dag bli­ver brugt over 99 pct. af det sam­le­de bud­get på ker­ne­vel­færd – så der er mu­lig­he­der for at spa­re.

enig i, at vi fra Fol­ke­tin­gets si­de skal kun­ne le­ve­re i for­hold til re­gel­sa­ne­ring. Vi skal gi­ve lidt me­re rum til selv­sty­re, så vi ik­ke he­r­in­de­fra de­tailsty­rer, hvad kom­mu­ner­ne skal og ik­ke skal. Der er en hel aft ale med KL om mo­der­ni­se­rin­gen – hvor vi eff ek­ti­vi­se­rer, smi­der reg­ler, fj er­ner pro­ces­krav og så frem­de­les. Jeg er enig med Benedikte Kiær i, at det skal ske, og vi ar­bej­der al­le­re­de med de før­ste pla­ner.

JEG ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.