Er det i or­den, at tjek­kisk po­li­ti gi­ver fl ygt­nin­ge num­re på ar­me­ne?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 20.44 UMEN­NE­SKE­LIGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.03 FINT, HVIS DET HJÆL­PER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.24 AN­DRE FÅR OG­SÅ NUM­RE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 22.09

Nej,

det min­der om na­zi­ster­nes me­to­der i kon­cen­tra­tions­lej­re

Ja,

det gør det nem­me­re at hånd­te­re de man­ge fl ygt­nin­ge

5.305 stem­mer på bt. dk

STAN­DARD­PRO­CE­DU­RE

Jo­hn Wil­li­am Cox

I må me­get und­skyl­de, men det er da no­get me­re yd­my­gen­de at skri­ve i pan­den. Ar­men er stan­dard­pro­ce­du­re ved et stør­re an­tal men­ne­sker, og det er jo trods alt ik­ke en ta­to­ve­ring, og vi plan­læg­ger hel­ler ik­ke på no­gen må­de at slå dem ihjel, vel? Stram li­ge op og træk vej­ret.

Je­a­net­te Brandt Pe­der­sen

Det er di­rek­te med til at umen­ne­ske­lig­gø­re fl ygt­nin­ge­ne, hvil­ket gør det me­re le­galt ik­ke at be­hand­le dem or­dent­ligt. Det er jo fuld­stæn­dig van­vit­tigt af det tjek­ki­ske po­li­ti!

Mat­hi­as Dre­jer Jen­sen- Storch

Skul­le vi i ste­det ik­ke gå op i, hvor­dan de har det? Jeg har da og­så et cpr- num­mer – dog ik­ke på ar­men, men al­li­ge­vel. Og hver gang jeg er til kon­cert, bli­ver jeg da og­så ’ stemp­let’ på ar­men. Hvis det kan gø­re, at læ­ger osv. kan gi­ve den bed­ste be­hand­ling, så er det vel ba­re fi nt.

Mat­hi­as Høj­ris Andersen

Slap af. I Dan­mark får vi et cprnum­mer, der føl­ger os re­sten af li­vet. På ho­spi­ta­ler­ne får vi arm­bånd på med num­re. I ban­ken får vi et kon­tonum­mer. Alt kan ik­ke sam­men­lig­nes med na­zi­ster­nes me­to­der un­der An­den Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.