PANELET

BT - - DEBAT -

POUL NE­ER­GAARD Det er lidt som at sam­men­lig­ne æb­ler og pæ­rer, for­di vi har dansk som mo­der­s­mål. Mundt­ligt vil­le de fl este kun­ne be­stå, men skrift ligt er der stor for­skel på de to ni­veau­er, og der vil­le man­ge dan­ske­re nok og­så ha­ve det svært. Det vil­le stort set al­le kun­ne. Det sva­rer til, at man kan be­gå sig på ni­en­de­klas­se­ni­veau i før­ste frem­med­sprog – alt­så at kun­ne be­stå ved fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ver. Det er helt væ­sent­ligt, at man når der­til, hvis man skal ta­ge del i det dan­ske sam­fund.

Det har man ik­ke i dag­lig­dags sam­ta­le, og når man skal ned at kø­be grønt­sa­ger, men hvis man skal fø­re lidt me­re kom­pli­ce­re­de sam­ta­ler om po­li­ti­ske spørgs­mål og skal kun­ne del­ta­ge i de­mo­kra­ti­et, så er det nød­ven­digt at væ­re stær­ke­re i dansk.

For­stan­der for Kø­ben­havns Sprog­cen­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.