Skrot fik ra­ket­ten til at skif­te kurs

Rester­ne af en ra­ket fik i går rum­far­tø­jet med dan­ske An­dreas Mo­gen­sen om bord til at ju­ste­re kur­sen

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

RUM­REJ­SEN ÅR 2015

An­dreas Mo­gen­sen og re­sten af be­sæt­nin­gen om bord på det rus­si­ske rum­far­tøj So­juz måt­te i går mor­ges fo­re­ta­ge en und­vi­ge­ma­nøv­re på vej mod Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion ( ISS).

De var nem­lig på kol­li­sions­kurs med re­ster fra en gam­mel ja­pansk ra­ket. Det op­ly­ser Ruslands Fø­de­ra­le Rum­fart­sa­gen­tur Roscos­mos, skri­ver det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass.

» Et frag­ment af det tred­je trin fra en ja­pansk ra­ket, der blev sendt op i 1989, var til­fæl­dig­vis i rum­far­tø­jets ba­ne. Rus­si­ske og ame­ri­kan­ske ru­m­eks­per­ter ar­bej­de­de sam­men om at und­gå en kol­li­sion, « ly­der det i en er­klæ­ring fra Roscos­mos.

In­gen fa­re

Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le, der er astro­fy­si­ker og chef­kon­su­lent på In­sti­tut for Rum­forsk­ning og Rum­tek­no­lo­gi på DTU, for­tæl­ler, at und­vi­ge­ma­nøv­ren fo­re­gik helt ef­ter bo­gen.

» Der har ik­ke væ­ret no­gen fa­re. Man kun­ne se, at der var et styk­ke rum­skrot på vej, og så vur­de­re­de man, at ri­si­ko­en var så høj, at man måt­te ju­ste­re ba­nen, så man net­op kun­ne und­gå, at der skul­le op­stå en far­lig si­tu­a­tion, « si­ger han.

El­lers går det ef­ter pla­nen

Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le for­tæl­ler, at man al­tid hol­der et vå­gent øje med rum­skrot i for­bin­del­se med mis­sio­ner som den ak­tu­el­le.

» Når man har be­man­de­de mis­sio­ner, så de­fi­ne­rer man en sik­ker­heds­zo­ne. Hvis man så op­da­ger rum­skrot, som har en sand­syn­lig­hed for at kom­me ind i sik­ker­heds­zo­nen, så vur­de­rer man, hvor stort rum­skrot­tet er, hvor hur­tigt be­væ­ger det sig og er det en trus­sel mod rum­far­tø­jet. Hvis man vur­de­rer ri­si­ko­en for høj, så kan man væl­ge at la­ve en kor­rek­tion af ba­nen, så man kom­mer uden for ri­si­kozo­nen, « si­ger han.

An­dreas Mo­gen­sen og hans to kol­le­ger blev sendt af sted fra rum­ba­sen Ba­j­konur i Ka­sak­h­stan tid­ligt ons­dag mor­gen. De skal ef­ter pla­nen nå ISS fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.