Her er An­dreas’ gyld­ne frem­tid

BT - - NYHEDER - Jo­nas Siv­kær Pet­ter­sen pett@ bt. dk

STJER­NE­STØV

An­dreas Mo­gen­sens frem­tid er sik­ret, når han om ot­te da­ge, hvis alt går vel, ven­der tilbage til Jor­den. Dan­marks før­ste astro­naut vil kun­ne væl­ge og vra­ge blandt spæn­den­de ar­bejds­op­ga­ver, og virk­som­he­der vil kæm­pe hårdt for hans sig­na­tur. Det for­tæl­ler rum- eks­pert.

» Han vil nok fort­sæt­te ar­bej­det i ESA ( Den Eu­ro­pæ­i­ske Ru­mor­ga­ni­sa­tion, red). Det er me­get op til ham selv, hvil­ken vej han vil gå. Han vil kun­ne væl­ge mel­lem man­ge forsk­nings­pro­jek­ter, og der er in­gen tvivl om, at det gi­ver ham en vær­di­for­ø­gel­se, at han nu har væ­ret ude i rum­met. Dis­se er­fa­rin­ger kan han bru­ge vi­de­re i sin kar­ri­e­re, « si­ger astro­fy­si­ker Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le fra DTU Spa­ce.

Fle­re rum­mis­sio­ner

Som astro­naut har han for­ø­get sit brand og sin vær­di. Om An­dreas Mo­gen­sen og­så har sik­ret sig selv øko­no­misk re­sten af li­vet, sva­rer Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le ik­ke en­ty­digt på. I hvert fald vil store virk­som­he­der stå i kø for at få An­dreas Mo­gen­sen un­der de­res vin­ger.

» Hvis ik­ke han ka­ster sig over forsk­nings­pro­jek­ter, så kan han få be­sty­rel­ses­po­ster i rum- virk­som­he­der. Virk­som­he­der kan dra­ge for­del af det stjer­ne­støv, tid­li­ge­re astro­nau­ter drys­ser af sig, og de kan og­så få gavn af de er­fa­rin­ger, de har gjort sig. En virk­som­hed som Astri­um, der pro­du­ce­rer rum­ud­styr, kun­ne væ­re en mu­lig­hed for An­dreas Mo­gen­sen, hvis han væl­ger at gå den vej, « si­ger Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le.

Astro­fy­si­ke­ren for­tæl­ler, at det er over­ve­jen­de sand­syn­ligt, at An­dreas Mo­gen­sen vil få fle­re rum­mis­sio­ner, ef­ter han har af­slut­tet sin før­ste mis­sion. Men man­ge fak­to­rer skal gå op i en hø­je­re en­hed, hvis det skal ske, for­kla­rer Mi­cha­el Lin­denVørn­le.

» Selv­føl­ge­lig er det sand­syn­ligt, at han får en rej­se til, men han kan og­så som tid­li­ge­re astro­naut va­re­ta­ge man­ge an­dre funk­tio­ner. Ek­sem­pel­vis kan han væ­re med til at plan­læg­ge an­dre astro­nau­ters ar­bej­de. Da vi var i In­du­stri­ens Hus i går for at føl­ge op­sen­del­sen, hav­de vi den er­far­ne ty­ske astro­naut Tho­mas Rei­ter med. Han er i dag chef for det eu­ro­pæ­i­ske rum­pro­gram, « si­ger Mi­cha­el Lin­den- Vørn­le.

Dan­ske An­dreas Mo­gen­sen og re­sten af be­sæt­nin­gen om bord på det rus­si­ske rum­far­tøj So­juz måt­te i går mor­ges fo­re­ta­ge en und­vi­ge­ma­nøv­re, da de var på kol­li­sions­kurs med re­ster fra en gam­mel ja­pansk ra­ket. Her ses et stort lyn­nedslag på Jor­den, ta­get fra Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion af astro­naut Kjell Lind­gren i ons­dags. Fo­to: Reu­ters/ NA­SA

Som astro­naut har An­dreas Mo­gen­sen for­ø­get sit brand og sin vær­di – og må­ske og­så sik­ret sig øko­no­misk re­sten af li­vet. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.