2- årigs far fængs­let for drabs­for­søg på mor

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk Fo­to: Bo Amstrup

FÆNGS­LET

En 39- årig mand fra Aar­hus- om­rå­det, der ons­dag stak sin tid­li­ge­re kæ­re­ste fle­re gan­ge med en kniv, er ble­vet va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger i sur­ro­gat på en psy­ki­a­trisk af­de­ling.

I går for­mid­dag blev han frem­stil­let i grund­lovs­for ved Ret­ten i Aar­hus, hvor sig­tel­sen lød på for­søg på mand­drab. Via sin be­skik­ke­de for­sva­rer Mik­kel Ni­el­sen næg­te­de den 39- åri­ge sig skyl­dig. » Min kli­ent er­ken­der, at han har væ­ret på ste­det, men han næg­ter sig skyl­dig i drabs­for­søg, « for­kla­rer Mik­kel Ni­el­sen til BT.

Ramt i hal­sen

Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted for­an en vug­ge­stue på Bjør­n­baks­vej i Aar­hus- for­sta­den Vi­by.

Den 27- åri­ge kvin­de hav­de ons­dag kort ef­ter klok­ken 13 hen­tet de­res fæl­les barn - en 2- årig dreng - i in­sti­tu­tio­nen, da den 39- åri­ge mand, OS, gik til an­greb med kni­ven.

Af den sig­tel­se, po­li­ti­et har rejst mod man­den, frem­går det, at den 27- åri­ge kvin­de blandt an­det blev ramt af stik i hal­sen. Hur­tig første­hjælp fra per­so­na­let i vug­ge­stu­en gjor­de en af­gø­ren­de for­skel for kvin­den, der sta­dig er ind­lagt på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor læ­ger­ne i går be­teg­ne­de hen­des til­stand som kri­tisk.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har det 27- åri­ge of­fer og den 39- åri­ge mand for­ud for drabs­for­sø­get væ­ret ue­ni­ge om samvær­s­ord­nin­gen i for­hold til de­res fæl­les søn.

Ef­ter drabs­for­sø­get stak OS af med par­rets barn, men han blev min­dre end en ti­me se­ne­re an­holdt på en adres­se i Vi­by, hvor han op­holdt sig med bar­net.

Kvin­den blev stuk­ket ned af sin tid­li­ge­re sam­le­ver for­an par­rets 2- åri­ge søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.