Ki­ne­sisk luft­bro til Ka­strup

BT - - NYHEDER - Astrid Il­dor asil@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

CHAR­TER­TURI­STER

I af­tes lan­de­de 222 gla­de ki­ne­se­re i Kø­ben­havns Luft­havn. De er char­ter­rej­sen­de og blandt de før­ste til at rej­se di­rek­te fra Hangzhou til København. Tu­ren er den før­ste di­rek­te char­ter­ru­te fra Ki­na til Dan­mark.

I lø­bet af sep­tem­ber og ok­to­ber vil Bei­jing Ca­pi­tal Air­li­nes fly­ve fra Bei­jing og Hangzhou en gang om ugen til Kø­ben­havns Luft­havn med 186 economy class turi­ster og 36 på bu­si­ness class.

Fly­sel­ska­bet er et dat­ter­sel­skab un­der Hai­nan Air­li­nes, som er Ki­nas stør­ste pri­va­te­je­de fly­sel­skab, og ef­ter­å­rets 16 flyv­nin­ger fungerer som prø­ve­bal­lon for et for­sat sam­ar­bej­de.

» Vi har ar­bej­det hårdt og læn­ge på at få et ki­ne­sisk fly­sel­skab til at etab­le­re en di­rek­te ru­te til Kø­ben­havns Luft­havn. Bei­jing Ca­pi­tal Air­li­nes kan bli­ve start­skud­det til et på væk­ste­ven­tyr. Vi ved, at ki­ne­si­ske turi­ster bru­ger to- tre gan­ge så man­ge pen­ge som den gen­nem­snit­li­ge turist, og det kan der­for få stor be­tyd­ning for he­le Dan­mark, « si­ger di­rek­tør for Kø­ben­havns Luft­havn Tho­mas Woldbye.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.