’ Det svæ­re­ste er at gå ind ad dø­ren’ ’’

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen mjes@ bt. dk Sty list Bi­b­bi Bergholdt

Jeg fi k øje på det fi lter af al­ko­hol, der hav­de luk­ket en mas­se vir­ke­lig­hed ude, og det gjor­de ondt. Det var vold­somt smer­te­fuldt

SEL­VIND­SIGT

Når tv- vært Jes Dorph- Pe­ter­sen skal i be­hand­ling for sit al­ko­hol­mis­brug, bli­ver det ik­ke sel­ve be­hand­lin­gen, der bli­ver det svæ­re­ste. Det bli­ver der­i­mod at gå ind ad dø­ren til be­hand­lings­ste­det og ind­se, at han har et pro­blem, for­tæl­ler sty list Bi­b­bi Bergholdt, der selv har væ­ret i be­hand­ling for et al­ko­hol­mis­brug.

I off ent­lig­he­den er hun bedst kendt som kvin­den, der stod bag Fol­ke­tin­gets før­ste fri­sør- og sty­listsa­lon, og i 2011 ud­gav hun bo­gen ‘ Bi­b­bi Bergholdt – Bag fa­ca­den’, hvor hun for­tal­te om sit man­ge­åri­ge al­ko­hol­mis­brug, der strak­te sig over ot­te år ind­til slut­nin­gen af 1980er­ne.

Bi­b­bi Bergholdt hu­sker selv, at det var svært at bli­ve kon­fron­te­ret med, hvad al­ko­ho­len egent­lig hav­de øde­lagt – bå­de for hen­de selv, men og­så for an­dre.

» Det var svært for mig at se, hvad al­ko­hol hav­de øde­lagt. Al­ko­ho­lis­mens kon­se­kven­ser var så vold­som­me for mig at se på, for ek­sem­pel i for­hold til mi­ne børn. Jeg fi k øje på det fi lter af al­ko­hol, der hav­de luk­ket en mas­se vir­ke­lig­hed ude, og det gjor­de ondt. Det var vold­somt smer­te­fuldt, « si­ger Bi­b­bi Bergholdt, der ro­ser Jes Dorph- Pe­ter­sen for hans mod til at stå frem.

Sam­ti­dig rå­der hun den er­far­ne tv- vært til at leve sit liv én dag ad gan­gen og eft er­la­de den ‘ ba­ga­ge’, som han har med­bragt ind­til nu.

Bi­b­bi Bergholdt ken­der ik­ke Jes Dorph per­son­ligt, men hun har fulgt ham fra si­de­linj­en, si­den han i 2013 ud­gav bo­gen ‘ Hi­sto­ri­er fra den an­den si­de’, hvor han ær­ligt for­tal­te, at han hav­de kæm­pet mod de­pres­sion, angst og et sni­gen­de al­ko­hol­mis­brug.

Den tid­li­ge­re sty­list kan nem­lig gen­ken­de no­get af sig selv i Jes Dorph- Pe­ter­sen, hvis liv har væ­ret præ­get af man­ge for­an­drin­ger si­den 2011, hvor han stop­pe­de som stu­di­e­vært på TV2. Til BT for­tæl­ler Bi­b­bi Bergholdt, at hen­des liv på sam­me må­de var præ­get af fl ere for­an­drin­ger, in­den hun i 1990 be­slut­te­de sig for at kom­me i be­hand­ling.

Jeg skul­le li­ge ...

» Det svæ­re­ste for mig var at be­slut­te mig for at stop­pe ( med at drik­ke, red.). Jeg skul­le li­ge til San Fran­ci­sco først, jeg skul­le li­ge gift e mig, og jeg skul­le li­ge åb­ne en ny for­ret­ning, for­di så blev jeg nok så lyk­ke­lig. Og det er jo al­le de ting, jeg kan se, at Jes Dorph har væ­ret igen­nem og er igen­nem, « vur­de­rer hun.

For Bi­b­bi Bergholdt selv blev løs­nin­gen et seks- ugers op­hold på et be­hand­lings­hjem, hvor hun var igen­nem Min­neso­ta- ku­ren. Det er en ik­ke- me­di­cinsk be­hand­lings­form, der blandt an­det in­de­bæ­rer in­di­vi­du­el rå­d­giv­ning og grup­pe­te­ra­pi.

En­tertai­ne­ren Ja­cob Hau­gaard, der selv har væ­ret i al­ko­ho­lens klø­er, me­ner, at den stør­ste ud­for­dring for Jes Dorph er, at han nu skal stå over for fa­mi­lie og ven­ner som æd­ru:

» Man bli­ver dømt til vir­ke­lig­he­den, og det er svært at få et al­min­de­ligt liv. Pro­ble­met ved at be­ru­se dig er, at man bli­ver una­tur­ligt lyk­ke­lig. Så lyk­ke­lig kan man slet ik­ke bli­ve af det vir­ke­li­ge liv. Og den lyk­ke­fø­lel­se kan man godt hu­ske, når man bli­ver æd­ru, og det er pro­ble­met. Man ryk­ker sig fra et sted, der er ’ nor­malt’ til et an­det sted – til et nyt ’ nor­malt’. «

» Jeg hu­sker, at jeg kom til at la­ke­re mi­ne neg­le i et øje­bliks kedsom­hed, men den blev ta­get fra mig, for

jeg måt­te ik­ke la­ke­re neg­le. Det var for­di, det blev op­fat­tet som en flugt, og der­for var al kom­mu­ni­ka­tion uden for det her be­hand­lings­sted fuld­stæn­dig

ude­luk­ket, « for­tæl­ler 70- åri­ge Bi­b­bi Bergholdt om ti­den i 1990, da hun var i be­hand­ling for et for stort

al­ko­hol­for­brug. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.