Vi­cto­ria på shop­ping­tur i København

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

ROY­ALT BE­SØG

Gæ­ster­ne på in- ste­det Café Vi­ctor i det in­dre København er vant til at mø­de bå­de kend­te og kon­ge­li­ge, når de ind­ta­ger de­res frokost.

Der­for fik gårs­da­gens nok mest kend­te frokost­gæst - den sven­ske kron­prin­ses­se Vi­cto­ria - da og­så lov til at spi­se i fred sam­men med et par ve­nin­der.

Den 38- åri­ge kron­prin­ses- se, der er på pri­vat be­søg i den dan­ske ho­ved­stad, holdt en pau­se fra shop­pin­gen i et par ti­mer ved et bord ved vin­du­et ud mod Ho­ved­vagts­ga­de, in­den tu­ren igen gik ud i de kø­ben­havn­ske ga­der.

Uden mand og barn

Kron­prin­ses­sen hav­de la­det sin mand, prins Da­ni­el, bli­ve hjem­me fra den ul­tra­kor­te stor­by­fe­rie. Han hav­de travlt med et of­fi­ci­elt be­søg på pa­pir­fa­brik­ken Sto­ra Enso i Fa­lun.

Selv hav­de hun en en­kelt hel dag i København. Ons­dag delt­og hun sam­men med sin far, kong Carl Gustaf, i en kon­fe­ren­ce på det Na­tur­hi­sto­riska Riks­mu­se­et i Sto­ck­holm. Og i al­le­re­de i mor­gen af­ten har hun end­nu et of­fi­ci­elt ar­ran­ge­ment i Sto­ck­holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.