De 1 2 par i ’ Vi

Ner­ver­ne præ­ger al­le­re­de Jo­hn Faxe og Søs Ege­lind

BT - - NYHEDER -

umi­sken­de­lig Claus El­m­ing pa­ro­di fort­sæt­ter: » Søs Ege­lind og Mads Vad « .

Selv om den po­pu­læ­re sku­e­spil­ler og ko­mi­ker, som har få­et he­le Dan­mark til at lig­ge fl ade af grin med si­ne pa­ro­di­er og ik­ke mindst i fi gu­ren Har­ry fra DSB- re­k­la­mer­ne, læg­ger ik­ke skjul på, at hun er me­get nervøs for på fre­dag. Den 37- åri­ge sku­e­spil­ler Sa­mi Darr, der er kendt fra tv- se­ri­en ’ Tom­gang’, har det som en fod­bold­spil­ler, der af Mor­ten Ol­sen er ble­vet bedt om at spil­le med på lands­hol­det. Sa­mi Darr skal dan­se med en ny pro­fes­sio­nel dan­ser på hol­det, Pa­tri­cia Tjør­ne­lund. Den 38- åri­ge kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Ras­mus Jar­lov er­ken­der blankt, at han er på ude­ba­ne i ’ Vild med dans’. Og selv om fle­re af hans kol­le­ger med svin­gen­de suc­ces har del­ta­get, kun­ne han ik­ke la­de væ­re med at si­ge ja. Han er ble­vet sat sam­men med en af de nye pro­fes­sio­nel dan­se­re, Mil­le Funk.

» Jeg er al­tid nervøs op til en pre­mi­e­re. For når man har lagt hjer­te og tid i no­get, så bli­ver det al­drig ru­ti­ne. Men jeg sør­ger for at sty­re uden om de for­skel­li­ge sce­na­ri­er, der kan gå galt. Og så har vi jo hin­an­den, « si­ger hun og kig­ger på Mads Vad, der nik­ker be­ro­li­gen­de.

Den 56- åri­ge sku­e­spil­ler er årets al­der­s­præ­si­dent i ’ Vild med dans’- fel­tet. Men hun er be­stemt ik­ke ale­ne om at væ­re me­get nervøs for på fre­dag, hvor al­le 12 par skal på gul­vet og vi­se i en­ten en cha- cha- cha el­ler vals, hvor me­get de har lært i de tre for­gang­ne uger.

Fod­bold­hel­ten

He­le lan­dets fod­bold­helt, Jo­hn

44- åri­ge Ja­mes Samp­son tog kvin­der­ne med storm i 2001, da han sang ’ Mrs. Jones’ og vandt ’ Stjerne for en af­ten’. Nu er san­ge­ren klar til end­nu et ta­lents­how. Og han glæ­der sig til at bli­ve ud­for­dret. » Det er jeg glad for, for Ja­mes er så sjov, for­di han tit er ufri­vil­ligt ko­misk, « er­klæ­rer Mie Molt­ke

Den 23- åri­ge cir­kus­ar­tist, Pa­tri­ck Ber­di­no, er det­te års yng­ste og mind­ste del­ta­ger. Han er­klæ­rer, at han har sagt ja til at væ­re med, for­di han ik­ke kan dan­se. » Når man ser det der­hjem­me, ser det ba­re så let ud. Men derr er ba­re så man­ge ting, man skal hu­ske på, « si­ger han og kig­ger på sin part­ner, Jen­na

Fil­men ’ The Buck­et­list’ med Ja­ck Ni­chol­son og Mor­gan Fre­e­man er in­di­rek­te år­sag til, at den nu 50- åri­ge EM- helt ’ Jeg ram­te den li­ge i rø­ven’- Faxe sag­de ja til at stille op i ’ Vild med dans’. Selv om hans ven­ner fle­re gan­ge har op­for­dret træ­ne­ren til det. Jo­hn Faxe skal dan­se med Ka­ri­na Fri­modt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.