Ild med dans’

BT - - NYHEDER -

Den jern­hår­de la­dy fra OL- guld­hol­det Katrine Fruelund har for længst lagt hånd­bol­den på hyl­den til for­del for en kar­ri­e­re i Randers By­råd. Katrine Fruelund skal dan­se med en de­butant, nem­lig Aslak Am­trup. 41- åri­ge Sha­rin Foo er mest kendt for at væ­re for­san­ger i Ra­veo­net­tes og som dom­mer i Voi­ce. På fre­dag ind­ta­ger den hø­je, blon­de san­ge­r­in­de ’ Vild med dans’- gul­vet sam­men med Fre­de­rik Non­ne­mann. » Det er sim­pelt­hen vildt. « Faxe Jen­sen, med det uforg­lem­me­li­ge ci­tat om, hvor han ram­te bol­den på den uforg­lem­me­li­ge ju­ni­aft en i 1992 på Ul­le­vi Sta­dion, har og­så ner­ver på.

» De der tre trin, vi skal gå ned ad for at kom­me på gul­vet på fre­dag, der bli­ver me­re jeg ner- vøs, end jeg var, in­den vi løb ind på Ul­le­vi Sta­dion, « er­klæ­rer Jo­hn Faxe.

Den nu­væ­ren­de ch­eft ræ­ner er og­så ble­vet bedt ad­skil­li­ge gan­ge om at væ­re med i dan­se­pro­gram­met, men har blankt af­vist. Men fak­tisk kan fans af ’ Vild med dans’ tak­ke Ja­ck Ni­chol­son og Mor­gan Fre­e­man for, at Jo­hn Faxe er med i år.

» Jeg blev su­pe­rin­spi­re­ret af den fi lm ( The buck­et­list, red.), for­di den jo hand­ler om to æl­dre mænd, der skul­le op­le­ve nog­le ting. Jeg sprang fak­tisk ud i faldskærm sid­ste år, selv om jeg har høj­de­skræk. Så da til­bud­det kom igen i år, sag­de jeg ja, « for­tæl­ler han.

Spørgs­må­let om han så gentager sit glansnum­mer fra Ul­le­vi Sta­dion, hvor Faxe som be­kendt score­de det an­det og af­gø­ren­de mål i EM- kam­pen mod Tys­kland. vil han ik­ke hol­des op på.

» Jeg ved ik­ke, om jeg ram­mer den li­ge i rø­ven. Men jeg vil gø­re det på min må­de, « lover han.

Hvor­dan det kom­mer til at gå Jo­hn Faxe Jen­sen, Søs Ege­lind og de 10 an­dre kend­te ny­dan­se­re, vil de kom­men­de 12 fre­da­ge vi­se.

» Jeg drøm­te om at skul­le dan­se med Mads

Vad. For jeg hav­de vir­ke­lig øn­sket så me­get at få Mads som part­ner, «

for­tæl­ler Søs Ege­lind, der en­de­lig ef­ter fle­re år og man­ge fo­re­spørgs­ler først i år har tur­det væ­re

med i ’ Vild med dans’.

30- åri­ge Ena Spot­tag er sku­e­spil­ler og mest kendt for sin rolle i ’ Ba­de­ho­tel­let’. For hen­de er det et even­tyr at væ­re med i ’ Vild med dans’. » Det kom vir­ke­lig bag på mig, at jeg blev spurgt. « Hun har få­et en af pro­gram­mets ve­te­ra­ner, Tho­mas Evers Poul­sen, som part­ner.

Den 42- åri­ge san­ge­r­in­de Ka­ren Muku­pa var me­get i tvivl om hvor­vidt, hun skul­le si­ge ja, da til­bud­det kom. » I min bran­che er der nog­le kred­se, hvor man sælger ud, for­di man er med i den slags pro­gram­mer. « Hun skal dan­se med Mi­cha­el Ole­sen, der og­så er en af ve­te­ra­ner­ne i ’ Vild med dans’.

Den 2,18 me­ter hø­je ba­sket­ball­spil­ler Chris Chri­stof­fer­sen glæ­der sig til at vi­se al­le de an­dre, hvad han og part­ne­ren Lou­i­se Dons har la­vet. » Men det bli­ver må­ske end­nu me­re spæn­den­de, når man ved, at der er over en mil­li­on se­e­re, der ser med, « smi­ler den 36- åri­ge Chris Chri­stof­fer­sen iro­nisk.

Den 28- åri­ge sku­e­spil­ler Step­ha­nia Por­ta­li­vo, der er kendt fra ’ Shit hap­pens’, er over­væl­det over, hvor me­get ’ Vild med dans’ al­le­re­de fyl­der i hen­des liv. » Det her dan­ses­how ta­ger næ­sten al min tid. « Hun er ble­vet sat sam­men med Mor­ten Kjeld­gaard, og par­ret skal dan­se vals.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.