Her spi­ste luksus- læ­gen

64- årig hjer­te­læ­ge le­ve­de i føl­ge ankla­ge­myn­dig­he­den godt af forsk­nings­pen­ge

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

REN LUKSUS

Den 64- åri­ge hjer­te­læ­ge fra Rigs­ho­spi­ta­let, der er til­talt for groft bed­ra­ge­ri med forsk­nings­mid­ler for 2,8 mio. kr., lod sig ik­ke mær­ke med fi­nanskri­sen.

Trods en årsløn på den be­ha­ge­li­ge si­de af mil­li­o­nen for­sø­de­de han i åre­ne 2007- 2013 iføl­ge til­ta­len til­væ­rel­sen med utal­li­ge luksus- ind­køb, dy­re rej­ser og kost­ba­re mid­da­ge for pen­ge be­reg­net til me­di­cinsk forsk­ning.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet ske­te be­ta­lin­gen nem­lig på ulov­lig vis med det Eu­ro- card, der var til­knyt­tet hans hem­me­li­ge kon­to til forsk­nings­mid­ler, der i strid med Rigs­ho­spi­ta­lets ret­nings­linjer ik­ke var op­lyst til ar­bejds­gi­ve­ren.

Pen­ge­ne på kon­to­en stam­me­de fra me­di­ci­nal- kon­cer­nen MSD, der var in­ter­es­se­ret i at få 500 dan­ske pa­tien­ter med i et ver­den­s­oms­pæn­den­de for­søg med et nyt ko­leste­rol­mid­del. Og mil­li­o­ner­ne fik hur­tigt ben at gå på, for at døm­me ud fra ankla­ge­skrif­tet hav­de hjer- te­læ­gen over­or­dent­lig god ap­pe­tit på dy­re mid­da­ge.

Der­til kom­mer ind­køb af store mæng­der elek­tro­nik, hus­hold­nings­ar­tik­ler, tøj og tre Ro­lex- ure, hvoraf det dy­re­ste 13. ja­nu­ar 2011 ko­ste­de forsk­nings­kon­to­en 160.650 kr. hos Klar­lund i København.

Den 64- åri­ge over­læ­ge næg­ter sig skyl­dig. Der ven­tes dom i sa­gen ved Kø­ben­havns By­ret i mid­ten af novem­ber.

DE STORE REG­NIN­GER Her føl­ger et ud­pluk af re­stau­ra­tions­reg­nin­ger blandt de ca. 380 for­hold, der er op­reg­net i det 15 si­der lange an­kla­ge­skrift: Søl­le­rød Kro, 10. marts 2012: 23.205 kr. Sejl­klub­ber­nes Re­stau­rant i Char­lot­ten­lund, seks spis­nin­ger til sam­men­lagt knap 59.000 kr. Le Pa­ra­dis i Ju­an Les Pins ved Ni­ce i Syd­frank­rig, syv spis­nin­ger til sam­men­lagt godt 50.000 kr. Gar­den Beach i Ju­an Les Pins ved Ni­ce i Syd­frank­rig, fi­re spis­nin­ger til sam­men­lagt godt 70.000 kr. Der­til kom­mer yder­li­ge­re godt 25 re­stau­ra­tions­be­søg på især kuli­na­ri­ske etablis­se­men­ter i Syd­frank­rig. Men over­læ­gen og hans om­gangskreds hav­de dog og­så glæ­de af en del be­søg på dan­ske ho­tel­ler og de­res re­stau­ran­ter, som iføl­ge til­ta­len in­gen re­la­tion hav­de til forsk­ning: Havn­sø Ho­tel og Kur­sus­cen­ter i Føl­lens­lev, 12. ok­to­ber 2008: 11.144 kr. Ho­tel d ´ Ang­le­ter­re i København, 25. de­cem­ber 2008: 6.311 kr. og 27. de­cem­ber 2009: 8.696 kr. Ma­ri­e­lyst Ho­tel i Hels­in­gør, 25. sep­tem­ber 2010: 1.172 kr. Ad­miral Ho­tel i København, 21. marts 2011: 995 kr. Nyhavn 71 Ho­tel i København, 2.008 kr. Hel­man Mar­se­lis Ho­tel i Aar­hus, 10. ju­ni 2012: 5.053 kr.

Søl­le­rød Kro i Nordsjælland er blot en af de man­ge re­stau­ran­ter, som den til­tal­te hjer­te­læ­ge har be­søgt. Fo­to: Chri­sti­an Als

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.