SE­KUN­DER Kend­te Lisa Holm si

Den 17- åri­ge sven­ske pi­ge og hen­des kol­le­ga­er føl­te sig over­vå­get af den ho­ved­mistænk­te og hans bror

BT - - NYHEDER - Met­te Møl­gaard mm­he@ bt. dk

MI­STAN­KE

Hav­de den sven­ske pi­ge Lisa Holm set sin mor­der, før hun for­svandt tid­li­ge­re i ju­ni? Så­dan ly­der det nu i tv- pro­gram­met ’ Nye eft er­ly­ste’.

Be­vi­ser og in­di­ci­er mod den mand, der er mistænkt for at stå bag mor­det på den 17- åri­ge pi­ge Lisa Holm, ho­ber sig op.

Iføl­ge nye op­lys­nin­ger i det sven­ske tv- pro­gram ’ Nye eft er­ly­ste’ hav­de man­den og hans bror nem­lig et øje på de an­sat­te i den café, hvor Lisa Holm ar­bej­de­de.

Det er Lisa Holms tid­li­ge­re kol­le­ga­er på caféen, der har bi­dra­get med de nye op­lys­nin­ger i sa­gen.

I ’ Nye eft er­ly­ste’, for­tal­te eje­ren af caféen, Le­na Sve­dung, at me­d­ar­bej­der­ne har følt sig over­vå­get af den nu ho­ved­mistænk­te i sa­gen og hans bror, der fra ta­get af la­den, hvor de ar­bej­de­de, har kig­get over mod café- en i Blom­berg. » Det her er per­so­ner, som vi har set i dag­lig­da­gen. Mæn­de­ne har jo sid­det derop­pe på ta­get, « for­tæl­ler eje­ren af caféen, Le­na Sve­dung, hvor Lisa Holm ar­bej­de­de ind­til sin for­svin­den. Det skri­ver det sven­ske me­die Expres­sen.

Lisa Holm for­svandt 7. ju­ni, eft er hun hav­de luk­ket caféen i Blom­berg. In­den hun tog fra caféen, modt­og for­æl­dre­ne en sms om, at hun var på vej hjem. Men hun duk­ke­de al­drig op. Fem da­ge se­ne­re blev Lisa Holm fun­det død i en la­de nær Mart­orp, øst for Blom­berg, hvor den 35- åri­ge ho­ved­mistænk­te og hans bror ar­bej­de­de.

Mær­ke­lig ad­færd

De to li­tau­i­ske mænd blev hur­tigt ho­ved­mistænk­te i sa­gen, og og­så bro­de­rens ko­ne var mistænkt for at væ­re ind­blan­det i sa­gen. Fle­re per­so­ner op­le­ve­de de­res ad­færd som mær­ke­lig un­der den om­fat­ten­de eftersøgning eft er Lisa Holm.

» Man fandt og­så tid­ligt Lisa Holms ejen­de­le i la­den og på an­dre om­rå­der, som ik­ke er så til­gæn­ge­li­ge for hvem som helst. Og så bli­ver kred­sen af mu­li­ge mistænk­te gan­ske be­græn­set, « for­tæl­ler an­kla­ge­ren Lars- Göran Wen­ner­holm.

Det er dog kun den 35- åri­ge mand, der sta­dig sid­der va­re­tægts­fængs­let. Man­dens bror og hans ko­ne er igen ble­vet løsladt, men er sta­dig un­der mi­stan­ke.

Iføl­ge Lars- Göran Wen­ner­holm har po­li­ti­et sik­ret dna- spor, som for­bin­der den 35- åri­ge mand til mor­det, men selv næg­ter han at væ­re ind­blan­det i dra­bet på Lisa Holm.

Den 35- åri­ge li­tau­i­ske mand har sid­det va­re­tægts­fængs­let si­den den 16. ju­ni, men li­tau­e­rens op­hold i ar­re­sten er for ny­lig ble­vet for­læn­get til den 22. sep­tem­ber, hvor det ven­tes, at an­kla­ge­skrift et vil bli­ve lagt frem.

Lisa Holm var på vej hjem fra ca­fe­en, hvor hun ar­bej­de­de, da hun for­svandt. Nu for­tæl­ler hen­des tid­li­ge­re kol­le­ga­er, at de an­sat­te på ca­fe­en føl­te sig be­lu­ret af de li­tau­i­ske mænd.

Fo­to: Pri­vat og Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.