Flyvin­ge er fra MH370

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VRAG­GODS

Opkla­rin­gen af myste­ri­et om det for­s­vund­ne pas­sa­ger­fl y Ma­lay­sia Air­li­nes MH370 er kom­met et skridt nær­me­re.

Fran­ske myn­dig­he­der be­kræft ede i går, at en del af en fl yvin­ge, der 29. juli blev fun­det på øen Réu­ni­on i Det In­di­ske Oce­an, ’ med sik­ker­hed’ stam­mer fra pas­sa­ger­fl yet, der for­svandt fra ra­darskær­me­ne i marts 2014 un­der­vejs fra Kuala Lumpur i Ma­lay­sia til Bei­jing i Ki­na.

Ma­lay­si­as pre­mi­er­mi­ni­ster fastslog al­le­re­de i be­gyn­del­sen af au­gust, at fl yvin­ge- de­len stam­mer fra det for­s­vund­ne fl y. Men det er først nu, at de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser i Frankrig kom­mer frem til sam­me re­sul­tat.

Fly­et af ty­pen Bo­e­ing 777 for­svandt kort eft er, at det var let­tet fra luft hav­nen i Kuala Lumpur med 239 pas­sa­ge­rer og be­sæt­nings­med­lem­mer om bord.

Ho­ved­par­ten af de om­bord­væ­ren­de var ki­ne­se­re, og de eft er­lad­te har ud­trykt vre­de mod de ma­lay­si­ske myn­dig­he­der, som iføl­ge de på­rø­ren­de ik­ke har for­talt sand­he­den om fl yets plud­se­li­ge og mysti­ske for­svin­den.

Vrag­god­set, der blev fun­det på øen Réu­ni­on, stam­mer fra det for­s­vund­ne ma­lay­si­ske fly. Fo­to: Epa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.